Jobbet "PH.D. - Stipendium i cybersikkerhed ved forsvarsakademiet" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Stillingen forankres ved Forsvarsakademiets Institut for Militær Teknologi, der er placeret i København. Herfra samarbejder du tæt med Syddansk Universitets Center for War Studies og Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste om dit samfundsvidenskabelige forskningsprojekt.

Om os
Syddansk Universitet:
Syddansk Universitet er Danmarks tredje største universitet med 35 institutter og 30 forskningscentre. Tilknytningen vil være til Institut for Statskundskab på Det Samfundsfaglige Fakultet. Institut for Statskundskab har 130 ansatte og 2500 studerende, og har som overordnet mål at bibringe banebrydende forskning og bidrage med at give svar på nogle af samfundets store udfordringer. Institut for Statskundskab huser ligeledes Center for War Studies, der har som ambition at samle forskere på tværs af fagligheder og bidrage til diskussioner relateret til krigens fortid, nutid og fremtid. Se mere her: www.sdu.dk

Center for Cybersikkerhed:
Center for Cybersikkerhed arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi hjælper danske myndigheder og virksomheder med at forebygge, imødegå og beskytte sig mod cyberangreb. Center for Cybersikkerhed hjælper myndigheder og virksomheder med at ruste sig mod de trusler, der følger med digitaliseringen. CFCS rådgiver om truslerne og om de organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der er med til at øge sikkerheden. Når uheldet er ude, kan myndigheder og virksomheder, der beskæftiger sig med samfundsvigtige opgaver, kontakte CFCS' Situationscenter. Se mere her: www.cfcs.dk

Forsvarsakademiet:
Forsvarsakademiet er en selvstændig og uafhængig uddannelsesinstitution under Forsvarskommandoen. Du forankres ved Institut for Militær Teknologi, der har til opgave at klæde såvel fremtidens som nutidens militære beslutningstagere på til at forstå den teknologiske udviklings betydning for fremtidens militære opgaveløsning og håndtere de muligheder og risici, der følger heraf. Vi er et tværfagligt team bestående af både civilt og militært personel, der forsker i, underviser og rådgiver Forsvarets beslutningstagere om operative, strategiske, folkeretlige og ledelsesmæssige aspekter af ny militær teknologi. Se mere her: www.fak.dk

Om stillingen
Dagligt rammes Danmark af cyberangreb, som i værste fald kan få omfattende konsekvenser for opretholdelsen af samfundskritiske funktioner, herunder energisikkerhed og forsvar. Danske myndigheder og virksomheder skal kunne navigere i et dynamisk trusselsbillede, der påvirkes af bl.a. geopolitiske kriser som krigen i Ukraine. Disse forhold, samt den stadig stigende digitalisering i Danmark, bevirker, at det er nødvendigt at prioritere og stille større krav til koordination og forberedelse af nationale beredskabsaktiviteter. Rammes en myndighed af et cyberangreb, kan konsekvenserne være store og gå på tværs af flere myndigheder. Det er derfor både vigtigt med koordination på tværs, men også, at der i organisationernes ledelser, såvel som blandt medarbejderne, er en forståelse for egen rolle og adfærd i forbindelse med håndtering af kriser på cyberområdet.

Formålet med ph.d.-projektet er at bidrage med praksisorienteret viden om udfordringer og muligheder i beredskabsorienterede samarbejder på tværs af myndigheder og sektorer inden for cyberområdet. Projektet skal derudover følge en eller flere beredskabsøvelser ved Center for Cybersikkerhed og medvirke til videreudviklingen af disse. Vi forestiller os, at du i din projektbeskrivelse adresserer en eller flere af nedenstående tematikker:

  • Udarbejdelse af beredskabsplaner med fokus på IT-beredskabsplaner. Det kunne fx være, at du med udgangspunkt i observationer og interviews ifm. de danske beredskabsøvelser, som du deltager i, undersøger, hvordan beredskabsplaner omsættes i praksis.
  • Offentligt-privat samarbejde om cybertrusler og -angreb. Det kunne fx være, at du ved hjælp af kvalitative metoder undersøger, hvordan ”samarbejde” og ”koordination” mellem offentlige og private aktører i de samfundskritiske sektorer i praksis bliver forstået og udøvet.
  • Opbygning af digital resiliens og robusthed. Det kunne fx være, at du undersøger, hvordan nøglebegreber som robusthed og resiliens i praksis operationaliseres og anvendes i Center for Cybersikkerheds virke som rådgivende instans på cyberområdet.
  • Cybersikkerhedsadfærd som en del af et effektivt beredskab. Det kunne fx være, at du undersøger, hvordan tilgange til at forstå adfærd og håndtere adfærdsrelaterede problematikker og risici i beredskabsplanlægning kan operationaliseres i praksis.

Uanset hvilken tematik, der arbejdes videre med, skal det stå klart, hvordan projektet bidrager til styrkelsen af Center for Cybersikkerheds uddannelses- og rådgivningsindsats.

I projektbeskrivelsen skal du motivere dit projekts faglige fokus, samt dine valg og prioriteringer af relevant samfundsfaglig teori, specifik metodisk tilgang og empiri, som vil danne grundlaget for dine forskningsmæssige samarbejder og produkter (herunder forskningsartikler og evt. policy briefs til relevante samarbejdspartnere).

For yderligere spørgsmål af faglig karakter er ansøger velkommen til at kontakte lektor Kira Vrist Rønn (kroenn@sdu.dk) eller adjunkt Jeppe Teglskov Jakobsen (jeja@fak.dk).

Om dig
For at være kvalificeret til ph.d.-stipendiet kræves der en 2-årig kandidatuddannelse (120 ECTS) inden for primært det samfundsvidenskabelige eller humanistiske fagområde. Det kan være en fordel – men er ikke et krav – at du kender til cyberområdet, Forsvarets organisation og/eller tidligere har undervist på universitetsniveau eller udgivet akademiske publikationer.

Ansøgere skal som minimum have afleveret speciale og have modtaget en forhåndsgodkendelse fra universitetet på ansøgningstidspunktet.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademikeroverenskomsten).
Ansættelsen er omfattet Akademikeroverenskomstens Bilag 5, Protokollat om ph.d.-stipendiater.
Basislønnen er anciennitetsbestemt. Hvis du indplaceres på basisløn trin 4 eller derover ydes et ikke-pensionsgivende ph.d.tillæg på 1.412,29 kr. pr. måned. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Ansættelsen er tidsbegrænset i en 3-årig periode.

Du indskrives på ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Her gennemfører du ph.d.-kurser og bidrager med undervisning til FAK og SDUs uddannelse Master i Intelligence og Cyberstudier. Du kan læse mere om uddannelsen her: https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/master+in... (Kopier og indsæt i en browser; vi har ikke mulighed for hyperlinks i stillingsopslag).

Projektet udarbejdes i tæt samarbejde med Center for Cybersikkerhed, hvor du skal påregne et længere ophold i løbet af projektperioden.

Ansættelse forudsætter, at indskrivning som ph.d.-studerende har fundet sted. Ansættelsestidspunktet kan ikke ligge forud for studiestarttidspunktet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes. Du skal ligeledes kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse.

Ph.d-projektet har sit opdrag i en pulje afsat som del af Aftale om et styrket Cyberforsvar, der har til formål at bidrage til styrkelsen af Center for Cybersikkerheds uddannelses- og rådgivningsindsats overfor den private sektor. Fokus for ph.d-projektet vil være på den nationale koordination og vidensdeling af beredskabsaktiviteter inden for cyberområdet på tværs af sektorer i Danmark.

Kontakt og ansøg
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at skrive til Forsvarsakademiet, adjunkt Jeppe Teglskov Jacobsen på mail: FAK-IMT-06@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på tlf. 7281 9183.

Send ansøgningen elektronisk i PDF format via linket ”Ansøg”. 

Ansøgningen skal indeholde følgende:

1. Udfyldt ansøgningsskema til ph.d.-uddannelsen
Download skemaet her (Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU): https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/juridisk/hjemmeside-...

2.CV
Med ansøgningen skal uploades et CV samt en eventuel publikationsliste.

3. Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og karakterudskrifter)
Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation:

  • en kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet)
  • en kopi af karakterudskrift fra kandidatgraden
  • en kopi af bachelorbevis
  • en kopi af karakterudskrift fra bachelorgraden.

4. Projektbeskrivelse
Ansøgningen skal vedlægges en udførlig projektbeskrivelse, der rummer problemformulering, de overordnede målsætninger, overvejelser over projektets metode og forskningsdesign samt en tidsplan for ph.d.-forløbet (max. 5 sider/12.000 anslag inkl. mellemrum, ekskl. litteraturliste/bibliografi).

Hvis ansøger forventer særlige udgifter relateret til projektet (spørgeskemaer, feltarbejde, udvidet ophold i udlandet, særligt udstyr etc.), bedes ansøger skrive en kort bemærkning om dette i projektbeskrivelsen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.