Om Munck Gruppen

Vi optræder i et professionelt og ansvarligt samspil med kunder, leverandører, myndigheder, medarbejdere og øvrige interessenter, og vi bestræber os altid på at være en rummelig, sikker og sund arbejdsplads. Derudover ønsker vi at bidrage positivt til begrænsning af vores miljøbelastning i de områder, hvor vi driver forretning og derved minimere påvirkningen af det eksterne miljø. Dette kommer bl.a. til udtryk i form af genbrug og effektiv udnyttelse af råstoffer samt ved anvendelse af miljøvenlige produkter og ved investering i maskiner og udstyr med en grøn profil.

Fokus på den enkelte medarbejder
Vi har en klar målsætning om at bevare sikre og gode arbejdsforhold for alle koncernens medarbejdere. Vi tilstræber et løbende fokus på aktive indsatser, der skal modvirke nedslidning, stress og arbejdsskader, ligesom der konsekvent arbejdes på at fremme medarbejdernes generelle trivsel og evne til at varetage de forskellige jobfunktioner bedst muligt. Det sker i form af bl.a. sundhedsordninger, medarbejdersamtaler, trivselsanalyser, sociale arrangementer samt tilbud om kurser og efteruddannelse.

Uddannelse, praktikforløb og beskæftigelse
Uddannelse og udvikling af medarbejderkompetencer er en kerneaktivitet i Munck. Vi arbejder systematisk med uddannelse af medarbejdere, hvor vi, ud over en række tekniskfaglige kurser, gennemfører et stort antal kursusforløb i bl.a. ledelse, kommunikation, samarbejde og stresshåndtering. Undervisningen omfatter hvert år flere hundrede medarbejdere og foregår på tværs af organisation og selskaber. Som en positiv sidegevinst skabes og styrkes værdifulde interne netværk, som giver basis for videndeling og udvikling i koncernen. Et konstruktivt praktikophold hos Munck kan ofte være vejen til et mere fast forløb med mulighed for senere ansættelse. Vi opretter løbende virksomhedspraktikker for ingeniørstuderende, og vi har lange traditioner for elev- og praktikpladser samt studiejobs til studerende. Som en del af virksomhedens politik omkring det rummelige arbejdsmarked er der gennemført en række indsatser for beskæftigelse af medarbejdere med særlige behov. Der er bl.a. oprettet praktikpladser, arbejdsprøvninger, ressourceforløb, ansættelser med løntilskud, fleksjob og § 56-ordninger. Der er iværksat en ekstra indsats for at fastholde disse medarbejdere i de respektive jobforløb. I tæt samarbejde med kommuner og jobcentre deltager vi desuden aktivt i en målrettet integrationsindsats, der har til formål at hjælpe flygtninge ind på det danske arbejdsmarked. Vi bidrager i form af praktikpladser, der kan optimere sprog- og kulturlæring og som ofte ender ud i permanente ansættelser på ordinære vilkår. På vores internationale projekter forsøger vi, så vidt det er muligt, at ansatte lokal arbejdskraft for derved at fremme beskæftigelsen og væksten i områderne. Hos Munck har vi generelt et tæt samarbejde med den kommunale sektor, hvor vi blandt andet deltager i aktiviteter for arbejdsparate borgere og udvikler nye tiltag for borgere i ressourceforløb. Formålet er at motivere til og skabe muligheder for job og praktik i bygge- og anlægsbranchen.

En sikker arbejdsplads
Det skal være trygt at gå på arbejde i Munck. Vi har generelt et stort fokus på at nedbringe antallet af arbejdsulykker, og vi arbejder målrettet med at fastholde vores lave ulykkesfrekvens. Det sker i form af uddannelse, gensidig ansvarlighed, grundig introduktion af nyansatte, instruktion i korrekt brug af hjælpe- og værnemidler samt sikring af orden og ryddelighed på arbejdspladserne. Derudover bliver alle ulykker og nærved-ulykker registreret og analyseret med henblik på at undgå fremtidige gentagelser. Vi tilstræber et løbende fokus på aktive indsatser, der skal modvirke nedslidning, stress og arbejdsskader. For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge arbejdsrelateret stress kan alle medarbejdere søge støtte i form af opfølgende samtaler og psykologbistand.

Miljø og reduktion af klimapåvirkning
Hos Munck arbejder vi systematisk med miljø og klimamæssige forhold i produktion og processer, og vi søger til stadighed at reducere ressourceforbrug og minimere påvirkningen af det eksterne miljø. Selskabernes miljøledelsessystemer tilpasses løbende i overensstemmelse med ændringer i lovgivning og under hensyntagen til forandringer i kundekrav, samfundets udvikling og nye teknologiske muligheder. Vi forpligter os til i enhver henseende at overholde gældende lovgivning indenfor både miljø og arbejdsmiljø og til konstant at arbejde for løbende forbedringer. Gennem kvalificeret miljøledelse, og i tæt samarbejde med eksterne interessenter, arbejder vi med kvalitets- og miljøforbedringer af produktion og processer. Der arbejdes løbende på, at selskabets drift belaster miljøet mindst muligt pr. produceret enhed, og at forbruget af knappe ressourcer reduceres. Vi tilstræber at forebygge forurening fra virksomhedens aktiviteter, og vi søger målrettet at fremme genbrug og sikre effektiv udnyttelse af råstoffer. Når vi investerer i nye produkter, maskiner og udstyr forsøger vi at erhverve ressourcer med en grøn profil. Dette er også gældende i mindre skala, hvor vi f.eks. har installeret energibesparende og automatisk sluk af belysning på flere kontorer. Derudover udskifter og fornyer vi løbende forældet it-hardware med mere energibesparende løsninger. Vi uddanner og motiverer generelt vores medarbejdere til at tage ansvar og handle i alle spørgsmål, der vedrører miljø og klimapåvirkning. Derudover informerer vi åbent om miljø- og arbejdsmiljøpolitik via vores intranet.

Sponsorater
Vi har et ønske om at støtte såvel det lokale foreningsliv som større landsdækkende eller globale humanitære formål. Dette sker typisk i form af sponsorater, som tegnes for en specifik periode.