Om Kommune Kujalleq

Udtrykket "Teknik & Miljø" er en samlet betegnelse for de områder der normalt varetages af en teknisk forvaltning i en kommune.

Området omfatter opgaver som byggesagsbehandling, kommunale ejendomme, vej- og grønne områder, kloakforsyning, busdrift/taxikørsel, fysisk planlægning, arealanvendelse, naturforvaltning, planlægning og myndighedsbehandling på områder som affald, byudvikling, brandvæsen samt godkendelse og tilsyn med virksomheder i henhold til "miljøloven". Herudover er der en lang række øvrige omgaver, idet området har snitflader til så godt som alle andre sektorer.

Flere af disse områder bliver ved kommunalreformen væsentlig udvidet både opgavemæssigt og i omfang, idet store dele af Selvstyrets opgaver på sigt overføres til kommunerne.

Forvaltningen har det administrative ansvar for følgende opgaver:

  • Kommuneplan
  • Arealansøgninger
  • Bygge- og anlægsopgaver
  • Brandmyndighed
  • Miljø
  • Renovation

Teknik & Miljø er placeret i Qaqortoq og har afdelinger i Narsaq og Nanortalik.