Om Gribskov Forsyning

Gribskov Forsyning A/S er en selvstændig forsyningsenhed, som er 100 procent ejet af Gribskov Kommune.

Koncernen har 42 medarbejdere og består af holdingselskabet Gribskov Forsyning A/S med underselskaberne Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S. Både hovedselskabet og datterselskaberne har en bestyrelse, som består af tre medlemmer fra byrådet, to medarbejderrepræsentanter, samt en ekstern repræsentant. Gribskov Spildevand A/S har derudover to forbrugerrepræsentanter.

Gribskov Forsyning A/S arbejder hele tiden på at gavne mennesker og miljø i Gribskov Kommune.

Gribskov Spildevand A/S håndterer hele kommunens spildevand og servicerer i dag 28.533 ejendomme i Gribskov Kommune, hvoraf 15.484 er sommerhuse. De ældre bydele i Helsinge, Græsted og Gilleleje er fælleskloakerede, mens nyere dele af byerne er separat-kloakerede. I sommerhusområderne langs nordkysten er der typisk kun kloakeret for husspildevand. Ca. 3100 ejendomme i kommunen er ikke kloakerede. Disse gennemgås for tiden af myndigheden i.f.t. kravene om renseklasser for spildevand i det åbne land.

Selskabet har 7 renseanlæg (fra 2023 kun 2), 876 km. kloakledning og ca. 324 pumpestationer, samt 972 huspumper, som drives, vedligeholdes og renoveres. Dertil kommer udbygningen af kloaknettet i forbindelse med nye kloakeringer, byudvikling, kapacitetsudvidelser, klimaforandringer og stigende miljømæssige krav. Desuden driver selskabet en tømningsordning for bundfældnings- og samletanke.

Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S står for al dagrenovation i Gribskov Kommune, de to genbrugsstationer i Højelt og Skærød samt omlastestationen i Højelt