Jobbet "Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet, søger med tiltrædelse 1. februar 2024 en direktør til at varetage og fortsat videreudvikle DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Ansvarsområde
Direktøren har ansvar for at sikre samarbejdet med de institutter, som DCE betjener i understøttelsen og udviklingen af den forskningsbaserede rådgivning indenfor miljø og natur ved AU. Arbejdet omfatter forhandling af ramme- og samarbejdsaftaler med myndigheder, udarbejdelse af forskningsstrategiske indspil i samarbejde med relevante parter på Aarhus Universitet, understøttelse af den forskningsbaserede rådgivning ved institutterne Miljøvidenskab og Ecoscience, kvalitetssikring af produkter, samt identificering af det fremtidige sektorbehov og porteføljestyring. Direktøren skal desuden forestå den daglige drift og organisering af forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket især handler om at sikre overordnet kvalitet af rådgivning indenfor natur, miljø og energi. Direktøren varetager ledelsen af DCE's 13 medarbejdere fordelt på to tjenestesteder i henholdsvis Aarhus og Roskilde.

Direktøren skal i samarbejde med dekanen og prodekanen for myndighedsbetjening og virksomhedssamarbejde udvikle strategi og forretningsmodel for DCE i overensstemmelse med Aarhus Universitets strategiske mål.

Direktøren skal løbende udvikle og udbygge samarbejdet med såvel universitetets institutter som eksterne nationale og internationale samarbejdspartnere inden for natur, miljø og energi. Dette arbejde omfatter tillige udvikling og udbygning af virksomheds- og erhvervssamarbejde. Direktøren skal bidrage til et tæt samarbejde med AU's øvrige enheder inden for vidensudveksling, herunder DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og sammen med direktøren for DCA og prodekanen for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde sikre opfølgning på fakultetets strategi for udvikling af myndighedsbetjeningen.

Direktøren refererer til prodekanen for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde på Faculty of Technical Sciences ved Aarhus Universitet.

Faglige færdigheder
En direktør forventes at have:

 • Ledelseserfaring og interesse i at arbejde med både fageksperter og generalister i et engageret internationalt forsknings- og rådgivningsmiljø med stor diversitet og interdisciplinaritet, som arbejder med højaktuelle forskningsområder.
 • Erfaring med økonomisk ledelse.
 • Naturvidenskabelig baggrund.
 • Indgående kendskab til universitetsmiljøer.
 • Indgående kendskab til det politisk-administrative system i ministerierne.
 • Det vil være en styrkelse af kandidaturet til stillingen, hvis man har:
 • Beklædt stillinger inden for eller på anden måde har dyb indsigt i det politisk-administrative system i ministerierne.
 • En faglig baggrund inden for centerets faglige områder, samt har national og international indsigt og erfaring.
 • Erfaring fra virksomheder inden for relevant område eller erfaring med universitet-virksomhedssamarbejde.

Ledelseskompetencer
En direktør forventes at kunne:

 • Samarbejde internt på tværs af fakultetet og universitetet med særlig fokus på samarbejde og understøttelse af de faglige institutter.
 • Samarbejde eksternt med myndigheder, virksomheder og organisationer.
 • Agere visionært og strategisk i et globalt perspektiv med evne til at omsætte visioner til strategiske mål og handlinger.
 • Forfølge strategiske mål.
 • Mestre både at involvere organisationen, respektere en flerhed af markante synspunkter og være i stand til at drage sine egne konklusioner og handle på professionelt og fremadrettet vis.
 • Indgå professionelt og dedikeret i en ledelsesstreng og samtidig agere med forståelse for sin egen rolle og sit faglige og strategiske ledelsesrum.
 • Besidde ledelsesmæssig legitimitet, som kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøer i og uden for egen enhed.
 • Inddrage, lytte og bygge videre på andres ideer samt bidrage til at bilægge uoverensstemmelser.
 • Kunne navigere i komplicerede økonomiske modeller.
 • Have blik for løbende at skabe synergier og faglige sammenhænge på tværs af forskningsområder, på basis af DCE områdets faglige resultater og kompetencer og i tæt samspil med omverdenen herunder andre forskningsmæssige kompetencer på Tech.
 • Gennem anerkendende, synlig og udviklende personaleledelse kunne udvikle enhedens profil som arbejdssted med et attraktivt og inspirerende arbejdsmiljø, og en enhed der nationalt og internationalt er højt respekteret.

Strategiske færdigheder
En direktør forventes at:

 • Aflæse samfundets fremtidige behov indenfor forskning og uddannelse, talentudvikling og vidensudveksling.
 • Være engageret og visionær med interesse i at opbygge en fælles forsknings- og rådgivningsmæssig profil for centrene/institutterne, der udbygger Aarhus Universitets placering blandt verdens bedste universiteter.
 • Have et offensivt blik for potentielle og uopdyrkede, eksterne samarbejdsrelationer og projekter, såvel i offentligt som i privat regi, og den fornødne sans for at realisere dem til gensidig tilfredshed.
 • Være god til at lægge langsigtede strategier og udvikle effektive handleplaner.

Kommunikative færdigheder
En direktør forventes at være:

 • Professionel, troværdig og retningsskabende formidler såvel internt som eksternt og på både dansk og engelsk.
 • God til relationsopbyggende og anerkendende kommunikation såvel internt som overfor eksterne samarbejdspartnere som erhvervsliv, offentlige myndigheder og organisationer, det politiske miljø samt medierne.

Personlige færdigheder
En direktør forventes at:

 • Have personlig integritet, troværdighed og menneskelig ordentlighed.
 • Have veludviklede samarbejdsevner og være bevidst om sit personlige ansvar, og hvad deraf følger af beslutningsevne.
 • Være handledygtig, reflekteret og have en solid situationsfornemmelse og respekt i både faglige og personlige relationer.

Om Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE)
Aarhus Universitet (AU) ønsker at bidrage til den globale udvikling gennem vidensudveksling med det omgivende samfund. Visionen er, at AU gennem det nationale center vil udbygge sin unikke position med hensyn til strategisk forskning og rådgivning inden for natur-, miljø- og energiområdet både nationalt og internationalt. Målet er, at DCE og det øvrige fakultet skal spille en central rolle i den grønne omstilling af det danske samfund.

DCE er den organisatoriske enhed med særligt fokus på rådgivning af myndigheder, erhvervsliv og politiske beslutningstagere inden for natur, miljø og energi. DCE sikrer i
samarbejde med de relevante institutter, at AU leverer rådgivning og viden, samt natur- og miljøovervågning, som er baseret på forskning af høj kvalitet og med universitets samlede
forskningsbase som grundlag.

DCE koordinerer og medvirker til at kvalitetssikre universitetets forskningsbaserede rådgivning til ministerier og andre rekvirenter af universitetets rådgivning vedr. natur, miljø og energi. DCE skal sikre, at rådgivningen - som grundlag for større samfundsmæssige beslutninger og investeringer - er uafhængig, transparent, helhedsorienteret, tværdisciplinær og konsistent over tid. DCE bidrager i samarbejde med de relevante institutter til den forskningsstrategiske udvikling inden for området. Aarhus Universitets væsentligste kontrakter inden for DCE's område er indgået med Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet, Grønlands Selvstyre, EU-kommissionen, samt flere virksomheder.

Læs mere om DCE på: http://dce.au.dk/
 

Hvad vi tilbyder
Stillingen giver adgang til:

 • At indgå i arbejdsfelt med stor aktualitet og stor samfundsværdi.
 • Et spændende tværfagligt miljø med mange nationale, internationale samarbejdspartnere blandt universiteter, myndigheder, virksomheder og organisationer.
 • En flok fagligt motiverede, engagerede og selvstændige medarbejdere.
 • Et arbejdsmiljø med tætte arbejdsrelationer, netværksaktiviteter og sociale aktiviteter.
 • Et arbejdsklima, der også indbyder til livlig, åben og kritisk diskussion.
 • En arbejdsplads påvirket af professionalisme, lighed og en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Ansættelsessted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Der kan i stedet aftales arbejdssted i Aarhus på C.F. Møllers Allé, 8000 Aarhus. Arbejdet må under alle omstændigheder forventes at skulle udføres på begge lokationer, hvorfor ugentlig rejseaktivitet vil forekomme.
Ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Kontakt information
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Prodekan Ole Hertel, tlf. +45 30 18 31 14, hertel@au.dk

Deadline
Alle ansøgninger skal være modtaget senest den 26. oktober 2023.
 

Formalia 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC-overenskomsten i en stilling som chefkonsulent med personaleledelse.

Ansættelsen er tidsbegrænset og sker i henhold til principperne i cirkulære om åremålsansættelse i staten.
Åremålsperioden er for en periode på 3-6 år, som udgangspunkt 6 år, med mulighed for forlængelse i op til 3 år.       

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder