Gå til hovedindhold
Jobbet "R&D-ingeniør til udvikling af real-time analyse anvendelser indenfor elektrokemi" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

(For English version see below)

Vi leder efter en kemiingeniør til at slutte sig til et spændende og hurtigt voksende start-up der udvikler banebrydende måleudstyr til real-time analyse af kemiske reaktioner.

Spectro Inlets ApS
Kgs. Lyngby, Denmark

Spectro Inlets er et spændende og hurtigt voksende start-up som har kommercialiseret en banebrydende mikrochip-baseret membran-teknologi til anvendelser indenfor kemisk analyse. Vores membran-chip kobler et massespektrometer direkte til ethvert testmiljø (gas eller væske) og tillader dermed hurtig og følsom analyse af kemiske reaktioner.

Vi udvikler i øjeblikket et analyseapparat der bruger vores teknologi til at give revolutionerende indsigt til fundamentelle mekanismer indenfor elektrokemisk forskning og batteri-udvikling. I parallel arbejder vi med at anvende teknologien til industriel monitorering af biogas produktion, spildevandsrensning, samt lignende industrielle segmenter.

Du vil have ansvaret for udvikling af systemanvendelser, samt design af interfaces som kobler vores mikrochip-teknologi med det kemiske testmiljø.

Vores kontor og laboratorie ligger i øjeblikket på DTU, Lyngby campus, men vi flytter til COBIS i København senere i år.

Din rolle

 • Du vil arbejde med følgende arbejdsområder:
 • Udførsel af elektrokemiske benchmark målinger på vores system, så som: hydrogen udvikling, oxygen udvikling og CO stripping udført på platin elektroder.
 • Design og udvikling af interfaces mellem testmiljøer og vores mikrochip membran (fx EC flow celler og lignende væskehåndteringssystemer).
 • Design og udvikling af selve membran interfacet til forskellige kemiske miljøer (interface moduler der inkorporer vores membran chip, samt fittings til vakuum-, gas- og væskemiljøer).
 • Bidrag til design og udvikling af vores total analyse system (indeholdende vakuum pumper, flow controllere, tryk controllere, sensorer, og et massespektrometer).

Kvalifikationer
Forventer at du har:

 • En MSc eller PhD indenfor anvendt kemi, eller en lignende teknisk baggrund.
 • Praktisk erfaring indenfor design og opbygning af eksperimentelle setups til udførsel af diverse målinger.

Erfaring med, eller forståelse af, en eller flere af følgende områder er en fordel:

 • Elektrokemiske (og biokemiske) processer og måleteknikker, så som: chronoamperometry (CA), chronopotentiometry (CP), cyclic voltammetry (CV), impedance spectroscopy (PEIS), etc.
 • Elektrokemisk måleudstyr og software, fortrinsvist Bio-Logic og EC Lab.
 • Hardware og dataanalyse-orienteret programmering, fortrinsvist i LabView.
 • 3D CAD design og CAD software, fortrinsvist SolidWorks.
 • Basale koncepter indenfor kemi og fysik.
 • Massetransport af gas-specier på tværs af forskellige faser, så som:
  •     Gas transport i den opløste fase (i væsker) eller i gasfasen (diffusion).
  •     Membran transport (diffusion, permeation, evaporation).
  •     Vakuum transport (Knudsen flow).

Dig som person

 • Du er innovativ og din tilgang til opgaveløsning er både teknisk valid og kommerciel bæredygtig.
 • Du kan arbejde i et dynamisk arbejdsmiljø sammen med et tæt sammentømret team der er fokuseret på at opnå ambitiøse mål.
 • Du er i stand til at definere dine mål og tekniske krav, samt administrere projekter selvstændigt. 

Hvad vi tilbyder dig

 • Erfaring med en hurtigt voksende start-up virksomhed som tillader et højt niveau af selvstændighed og ansvar fra dag ét.
 • Du vil blive en del af et yderst motiveret team af ingeniører som arbejder med en spændende og banebrydende ny teknologi.
 • Eksponering overfor og mulighed for at arbejde med alle arbejdsområder indenfor high-tech business, heriblandt salg, marketing, firmarelationer, udvikling og strategisk planlægning.
 • Direkte indflydelse på laboratorie infrastruktur som en del af opsætningen af vores nye laboratorie på COBIS (arbejdsstationer, kemikalieopbevaring, test-stationer, osv.).
 • Mulighed for internationale rejser.
 • Ultra-fleksible arbejdstider.

Om Spectro Inlets ApS
Spectro Inlets, om end kun halvanden år gammel, udfører i dag salg af vores mikrochip-teknologi til kunder i hele verden. Vi har en forventet omsætningstilvækst på 10x i år indenfor nye og spændende segmenter. Vi arbejder tæt sammen med internationale firmaer indenfor avanceret instrument-teknologi og samarbejder med nogle af de mest prestigefyldte forskningsinstitutter i verden.

Potentialet for vores teknologi, og dermed også vores ambition, er at etablere standarden indenfor real-time kemisk analyse. Vi vil gerne invitere dig til at blive en del af denne ambition.

Kontakt og ansøgning
Vi vil gennemgå og invitere kandidater til interview løbende, så send din ansøgning i dag. For mere information om jobbet er du velkommen til at kontakte Daniel Trimarco på +45 2873 3409.

Alle ansøgninger vil blive taget vel imod og alle kandidater vil blive vurderet på lige vilkår ift. den profil vi søger til stillingen, uanset race, nationalitet, etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, civil status, handikap, familiestatus, alder eller religion.  

Venligst indsend din ansøgning, inkl. CV og cover letter til: hr@spectroinlets.com

Deadline for ansøgning: 30. juli, 2018

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

*** English version ***

R&D engineers for development of real-time analysis applications within electrochemistry

We are looking for a chemical engineer to join an exciting and agile start-up developing groundbreaking instrumentation for real-time analysis of chemical reactions.

Spectro Inlets ApS
Kgs. Lyngby, Denmark

Spectro Inlets is an exciting and fast-moving start-up that has commercialized a breakthrough microchip-based membrane technology for chemical analysis applications. Our membrane chip couples mass spectrometers directly to any test environment (gas or liquid), allowing for fast and sensitive analysis of chemical reactions.

We are currently developing analysis equipment that uses our technology to give revolutionary insight into the fundamental mechanisms within electrochemistry research and battery development, as well as industrial monitoring applications in biogas production, wastewater treatment and other segments.

You will be in charge of application development as well as designing interfaces which couple our microchip technology with the chemical test environment.

Our offices are currently situated on DTU, Lyngby campus, but are moving to COBIS in Copenhagen later this year.

Your role
Your will be working with the following areas:

 • Perform electrochemistry benchmark tests of our system, such as: hydrogen evolution, oxygen evolution and CO stripping performed on platinum electrodes.
 • Design and development of interfaces between test environments and our microchip membrane (e.g. EC flow cells, fluid handling systems, etc.).
 • Design and development of the membrane interface itself for various chemical environments (interface modules incorporating our microchip membrane and fittings to vacuum, gas and liquid environments).
 • Assist with design and development of our total analysis system (incorporating vacuum pumps, flow and pressure controllers, gauges, and a mass spectrometer).

Qualifications
We expect you to have:

 • MSc or PhD in chemical engineering, or similar technical background.
 • Practical experience in designing and building experimental setups and carrying out measurements.

Experience with or understanding of one or more the following is an advantage:

 • Electrochemical (and biochemical) processes and measurement techniques, such as: chronoamperometry (CA), chronopotentiometry (CP), cyclic voltammetry (CV), impedance spectroscopy (PEIS), etc.
 • Electrochemistry equipment and software, preferably Bio-Logic and EC Lab.
 • Hardware and data analysis-oriented programming, preferably in LabView.
 • 3D CAD design and CAD software, preferably SolidWorks.
 • Basic concepts in chemistry and physics.
 • Mass transport of gaseous species across multiple phases, such as:
  •       Gas transport in the dissolved phase (in liquids) or in the gas phase (diffusion).
  •       Membrane transport (diffusion, permeation, evaporation) 
  •       Vacuum transport (Knudsen flows).

Your personal skills

 • You are innovative, and your approach to task solving is both technically valid and commercially viable.
 • You can work in a dynamic work environment, together with a close team that is focused on achieving ambitious goals.
 • You are able to define your goals and technical requirements and independently manage your project.


What we are offering you

 • Experience with a rapidly growing start-up providing a high level of independence and major responsibilities from day one.
 • You will be joining a highly motivated team of engineers working with an exciting new and groundbreaking technology.
 • Exposure to and possibility to work with all areas of high-tech business including sales, marketing, company relations, R&D, strategic planning.
 • Influence on laboratory infrastructure as part of setting up brand new laboratories at COBIS (work benches, chemical storage, test stations etc.).
 • Possibility for international travels.
 • Ultra-flexible working hours.

About Spectro Inlets ApS
Spectro Inlets, although only one and a half years old, is carrying out sales of its microchip technology to customers worldwide. We have projected sales growth of 10x this year and within new exciting segments. We work closely with international companies in advanced instrumentation and collaborate with some of the most prestigious research institutions.

The potential of the technology, and thereby also our ambition, is to establish the standard for real-time chemical analysis. We invite you to become part of this ambition.

Contact and application
We will screen and invite candidates for interviews on an ongoing basis, so send your application today. For further information regarding the job, please do not hesitate to contact Daniel Trimarco on +45 2873 3409.

All applications will be welcomed and considered on the relative merits of the applicant against the role profile for the position regardless of race, nationality, ethnic origin, gender, sexual orientation, marital status, disability, family status, age, or religion.

Please send application including CV and motivation letter to: hr@spectroinlets.com

Application deadline: July 30, 2018

Please write in your application that you've seen the job at Jobfinder.