Vil du arbejde med et af Danmarks mest unikke landskabsområder – Gudenå, Gudenådalen og Randers Fjord? Vil du være med til at omsætte et strategisk oplæg om Gudenåen og Randers Fjord som Danmarks største blå-grønne korridor til en plan og konkrete handlinger? Er du en erfaren projektleder, som kan styre og udvikle store komplekse projekter? 

Så er det dig vi søger som projektleder til udarbejdelse af Gudenåplanen – naturplan for Gudenåen og Randers Fjord.

Baggrunden for Gudenåplanen
Gudenåplanen er et ambitiøst projekt, som samler 8 kommuner i et fælles mål om at skabe en bedre fremtid for Gudenåen, Gudenådalen og Randers Fjord.

Biodiversitetskrisen, vandmiljøkrisen og klimakrisen er samfundsudfordringer, som er blevet særligt tydelige de senere år og behovet for at finde gode løsninger er blevet skærpet. En del af løsninger skal findes i de danske ådale, hvilket Gudenåkomitéen er blevet meget optaget af. Derfor har de taget initiativ til at der skal udarbejdes én samlet Gudenåplan for Gudenåen og Randers Fjord. 

Gudenåkomitéen er et tværkommunalt politisk samarbejde for kommunerne; Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov, Randers og Norddjurs kommuner. Komitéen har fokus på helhedstænkning og synergier på tværs af kommunegrænser. Gudenåkomitéen har arbejdet målrettet med at finde gode, robust løsninger fra Gudenå og Randers Fjord. Dette har resulteret i, at der nu er udarbejdet et strategisk oplæg til en Gudenåplan, som der er politisk opbakning til fra alle 8 byråd. 

Fokus i Gudenåplanen
Gudenåplanen sætter fokus på den landskabelige ådal langs Gudenå og Randers Fjord, som defineres til ca. 1 kilometer på hver side. Geografien kommer således til at dække både vandløb og fjord, den nedre ådal og den øvre ådal så der både er fokus på våde og tørre naturtyper.

Gudenåplanen sætter fokus på 4 strategiske indsatsområder:

 • Klimarobust ådal
 • Friluftslivs kerneområde
 • Mere og bedre natur
 • Rent vandmiljø og ren Randers Fjord.

Gudenåkomitéen har besluttet at visionen for Gudenåplanen er: Gudenåen og Randers fjord er en levende åre hvor vandhåndtering, naturbevaring, biodiversitet, rent vandmiljø og friluftsliv er kernefunktioner.

Gudenåplanen skal være eksemplet på fremtidens blå-grønne korridor set i et langsigtet og bæredygtigt perspektiv hvor vi arbejder med, og ikke mod vandet & hvor der skabes plads til natur og biodiversitet.

Din rolle som projektleder
Som projektleder for Gudenåplanen for du ansvaret for at Gudenåplanen bliver omdannet fra strategisk oplæg til konkret plan med fokus på de 4 strategiske indsatsområder. Der er afsat 2 mio. kr. og 2 år til udarbejdelse af Gudenåplanen. Du skal således drive processen og sikre fremgang i arbejdet, men det forventes også at du kan bidrage konstruktiv ind i arbejdet med faglig indsigt og løsningsorienterede perspektiver. Opgaven vil også have fokus på at binde eksisterende projekter sammen med Gudenåplanen og generelt holde øje med hvad der rører sig på området. Du skal derfor trives i at opgaven både kan være konkret og afgrænset, men også mere diffus og afsøgende.

Du kommer til at sidde for bordende i en projektgruppe bestående af fagkollegaer fra hver af de 8 kommuner. Projektgruppen bliver arbejdsrummet med Gudenåplanen. Du vil som projektleder på Gudenåplanen have et tværgående og helhedsperspektiv, hvorimod projektgruppen har et lokalt fokus den enkelte kommune. Implementering og udmøntning af konkretet projekter og indsatser vil i udgangspunktet ligge hos de enkelte kommuner. 

Gudenåkomitéen nedsat en faglig følgegruppe bestående af faglige eksterne videnspersoner, som dækker de 4 strategiske indsatsområder. Den faglige følgegruppe har til formål at komme med anbefalinger og fagligt indspil til udarbejdelse af Gudenåplanen. Du får en rolle i at facilitere denne gruppen og sikre at dens videnskompetencer bringes bedst muligt i spil.

En del af arbejdet vil også være at afsøge muligheder for fundraising via eksterne midler – eksempelvis EU-projektmidler eller lignende. 

Arbejdet med Gudenåplanen forventes at skabe en del opmærksomhed både internt i kommuner og eksternt til samarbejdspartnere, interesserede og medier. Derfor skal du forvente, at der også kan være formidlingsmæssige opgaver om arbejdet med Gudenåplanen til politiske udvalg, medier og i faglige sammenhænge – eksempelvis til konferencer og lignende.

Du bliver en del af Gudenåkomitéen sekretariat, hvorigennem du også kommer til at indgå i dele af opgaveløsningerne her. Som eksempel herpå kan det gælde opgaver i relation til mødeafvikling, planlægning af studieture eller lignende eller samarbejde med VOS (VandOplandsStyregruppe arbejdet). Dit hovedfokus bliver dog arbejdet med Gudenåplanen.

Baggrund og kvalifikationer
Du har formentligt en relevant naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller anden relevant kandidatuddannelse og gerne erfaring fra lignende stillinger.

Du skal trives i at arbejde på de lidt større linjer og kunne holde overblik og helhedsfokus på tværs af kommuner og fagligheder. 

Det er en fordel, hvis du har faglig indsigt inden for et eller flere af de strategiske indsatsområder, men vigtigst er at du har en bred projektledererfaring og kan omsætte strategisk tanker til konkrete planer.

Du bliver en del af en politiske styret organisation, så du skal kunne trives i denne organisationsform.

Vi lægger vægt på at du:

 • Er en erfaren projektleder som har lyst til at udvikle én samlet Gudenåplan sammen med de 8 kommuner
 • Kan facilitere et godt samarbejde på tværs af 8 kommuner
 • Kan tænke i helheder og fastholde overblikket, også når tingene går stærkt
 • Er kreativ og kan være med i arbejde om at finde løsninger og konkret indhold til Gudenåplanen
 • Er god til at kommunikere i både skrift og tale
 • Systematisk og struktureret tilgang til problemløsning og planlægning

Arbejdspladsen
Du bliver ansat i Silkeborg Kommune i Teknik- og Miljøafdelingen, hvor Gudenåkomitéens sekretariat er forankret. Sekretariatet består af en koordinator samt en sekretariatschef, som varetager den daglige drift. Sekretariatschefen er også Natur og Miljøchef i Silkeborg Kommune. En ansættelse i Silkeborg Kommune giver adgang til:

 • Et godt og uformelt arbejdsklima med en fri omgangstone
 • 37 timers fleksibel arbejdsuge
 • Dynamisk teamarbejde og stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde
 • Mulighed for en ugentlig hjemmearbejdsdag eller hjemmearbejde efter nærmere aftale
 • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og kvalifikationer
 • Vi har medarbejdergoder som sundhedsordning, kantine og træningslokale
 • En arbejdsplads i en aktiv kommune beliggende naturskønt midt i Jylland med ca. 100.000 indbyggere

Gudenåkomitéen er organiseret med en embedsmandsgruppe, med deltagelse af et chefled inden for vand og naturområdet. Herudover består selve Gudenåkomitéen af en politisk repræsentant fra hver medlemskommune. Gudenåkomitéen mødes typisk 3-4 gange årligt

I det at Gudenåplanen skal rumme hele strækningen fra udspring i Vejle kommune til Randers fjord i Randers og Norddjurs kommuner skal det forventes, at der er møder og eventuelt arbejdsdage i andre kommuner efter behov. Dette er dog noget som du selv kan tilrettelægge som det passer bedst ind.

Forventet opstart er 1. oktober 2024.

Stillingen er tidsbegrænset i 3 år.

Du kan læse mere om Gudenåkomitéen her: https://www.gudenaakomiteen.dk/ 

På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt eventuel job- og personprofil mv.: "Bliv leder hos os".

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. 

Yderligere information: 
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Natur, Miljø og Klimachef og Sekretariatschef for Gudenåkomitéen Morten Horsfeldt Jespersen, mobil 2051 7550, mail: mhj@silkeborg.dk eller Leder af Vand og Natur, Mathias Utoft Jørgensen Henneberg – mobil 2384 8761, mail: muj@silkeborg.dk 

Ansøgningsfrist søndag 18. august 2024. Ansættelsessamtale forventes afholdt sidste halvdel af uge 34. 

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. 
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag. 

Hvis du indstilles til ansættelse i stillingen, vil der inden endelig ansættelsesaftale indgås, blive indhentet reference hos seneste arbejdsgiver og gerne hos flere. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.