Gå til hovedindhold
Jobbet "Leder for team Byg og Miljø" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Har du visioner for 'Byg og Miljø', og ser du også Vækst med Kvalitet som omdrejningspunktet for drift og udvikling, så er du måske vores nye leder på området.

Om dig
Du har en relevant akademisk baggrund f.eks. som jurist eller fra det teknisk-naturvidenskabelige område. Det er ønskeligt, at du har suppleret din uddannelse, med en lederuddannelse på niveau med Diplom i Ledelse eller Den Offentlige Lederuddannelse. 

Vi forudsætter, at du har ledelseserfaring fra en politisk ledet organisation, gerne offentlig, og at du har indgående erfaringer indenfor alle eller væsentlige dele af byggelovgivning, miljølovgivning og planlovgivning. Vi forventer således, at du har stærke faglige kompetencer på området, men du skal ikke selv kunne alt og vide alt. Teamet består af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, som til sammen repræsenterer meget stor faglig og processuel viden på området. Forventningerne til dig er, at du kan favne ledelsesopgaven ud fra et strategisk, taktisk og operationelt perspektiv - uden at bruge dine ressourcer på at være sagsbehandler. 

Det er et vigtigt mål at videreudvikle samspillet på tværs i den kommunale organisation. Både som et led i at udvikle den kvalitet, som borgerne møder og for at øge effektiviteten i opgaveløsningen. Som leder skal du derfor have viljen og evnen til at samarbejde, tværorganisatorisk og -fagligt, og du skal gå foran i at understøtte et opgavebaseret samarbejde mellem involverede medarbejdere, borgere, virksomheder og politikere. 

Det er vigtigt, at du er udviklingsorienteret og nytænkende uden at miste fokus på driften. Du skal have handlekraft som leder og kunne agere i krydsfeltet mellem borgere/virksomheder, politikere og god forvaltning. Du skal kunne skabe overblik i en travl hverdag og fastholde og videreudvikle et professionelt arbejdsmiljø, som er præget af åbenhed, engagement, ejerskab og anerkendelse i et veldrevet center og team. 

Ikke alle sager er nemme, og ikke alle sager falder ud til borgernes eller virksomhedernes tilfredshed. Du skal derfor være i stand til at kunne lytte og forstå og kunne bidrage til at finde løsninger, hvor det er muligt. Du skal ligeledes være i stand til at yde rådgivning og vejledning opadtil i organisationen og til det politiske niveau, om sagers og spørgsmåls retlige fundering og de muligheder og begrænsninger der følger deraf. 

Sat på kort formel, er det vores forventninger, at du

  • er optaget af at skabe resultater i fællesskab
  • er velbevandret i disciplinerne koordination, styring, planlægning og formidling
  • er helheds- og løsningsorienteret
  • har ledelseserfaring
  • har erfaring fra en politisk ledet organisation
  • er samarbejdende og dialogorienteret
  • er fagligt velfunderet indenfor teamets fagområder
  • er velformuleret i skrift og tale

Om opgaverne
Du bliver leder for et team med 21 dygtige, engagerede og selvstændige medarbejdere. Teamets hovedopgave er at skabe smidige og velfungerende rammer for by- og erhvervsudviklingen i Gribskov Kommune. I dette perspektiv, tegner teamet en betydningsfuld strategisk samarbejdsflade mellem borgere og virksomheder på den ene side og den kommunale myndighed på den anden side. Du skal bidrage til, at organisationen og teamet opleves som løsnings- og serviceorienteret i forhold til borgere og virksomheder samtidig med at den kommunale myndighedsopgave varetages professionelt. 

I disse bestræbelser er medarbejderne en vigtig ressource i en videnproducerende virksomhed som en kommune. Det betyder at et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel er strategisk betydningsfulde orienteringspunkter for enhver leder. Det er således en del af forventningen til dig som ny teamleder, at du prioriterer en del af din energi i fht teamets indre liv og den fortsatte udvikling af et godt arbejdsmiljø med høj medarbejdertrivsel. 

I fht arbejdet med faglighed og professionalisme, er det en forventning at du er i stand til at sikre fortsat kvalitativ udvikling af de afgørelser teamet skal producere, fx i fht byggesager, miljøspørgsmål eller afklaringer af landzoneproblematikker. Det handler ikke kun om at sige JA eller NEJ, men også om tidligt i forløbet at tage dialogen og finde løsninger i lyset af de politiske mål og prioriteringer. Derfor er det også vigtigt at fortsætte arbejdet med udviklingen af "teamets servicekultur". 

Endelig skal her også nævnes den rolle som teamlederen har i fht at servicere det politiske udvalg og udvalgsformanden i et tæt samarbejde med centerchef og direktør, så kvalitet og rettidighed i administrationens leverancer til det politiske udvalgs arbejde er i orden.

Om Center for Teknik og Miljø
Center for Teknik og Miljø varetager opgaver på områderne affald, byggeri, natur, miljø og spildevand. Derudover har centeret en række driftsområder som blandt andre vej- og parkområdet, de kommunale vandløb og affaldsområdet, hvor vi driver kommunens to genbrugsstationer. Desuden er vi sekretariat for den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste i Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner.

Lige som i resten af organisationen, har vi en helhedsorienteret og videnbaseret tilgang til opgaverne. Opgaven og god oplevet service for borgere og virksomheder er i centrum. Vi lægger stor vægt på samspil mellem fagligheder på tværs i organisationen, såvel som med eksterne aktører. Vi er strategisk orienterede og arbejder mod langsigtede mål med udviklingsstrategien ”Gribskov - er lidt bedre liv”, vores koncernstrategi og budgettet som de overordnede strategiske rammer. Vi arbejder meget tæt sammen med planområdet, som ligger i vores søstercenter Center for Byer, Ejendomme og Erhverv. 

Som leder for Byg og Miljø kommer du til at indgå i centerledelsen, som er en enhedsledelse, der tæller i alt 4. Ved enhedsledelse forstår vi, at der er fokus på det helhedsorienterede både internt i centret og i samspillet med hele organisationen. Du kommer også til at indgå i ledergruppen på Teknik- og Erhvervsområdet, som består af direktøren for området og ledelserne i de 2 centre. 

I Center for Teknik og Miljø er vi ca. 55 administrative medarbejdere, og vi har til huse på Rådhuset i Helsinge. Vi ser os selv som positive, engagerede og fagligt velfunderede. Vi har seks bærende værdier, som danner fundament for organisationen; åbenhed, tillid, respekt, deltagelse, mod og fleksibilitet. Vi arbejder meget selvstændigt og lægger vægt på gensidig respekt, engagement, humor og samarbejde. Centret består af tre teams, og du bliver leder af Byg og Miljø. Teamet er på 21 medarbejdere og består af opgavefællesskaberne Byg, Landzone og Miljøområdet, OF-Event, derudover varetages sekretariatsfunktion for Hegnssynet.

Visioner for området
I Gribskov arbejder vi for Vækst med Kvalitet i en målrettet og ambitiøs vækstdagsorden. Vi er bl.a. i gang med byudvikling af en række vigtige områder. Længst fremme er Helsinge Nord (700 nye boliger), Møllebakken i Helsinge og Bavneager i Gilleleje, hvor Byg og Miljø spiller en vigtig rolle. Et tæt samspil med planområdet er afgørende for opgaveudførelsen begge steder. Det er også en forudsætning, at vi arbejder helhedsorienteret - både ift. drift og udvikling. Vi arbejder mod en sikker, stabil og effektiv drift, som bidrag til at skabe de bedst mulige rammer for vækst. Parallelt arbejder vi også med servicekulturen, så borgere og virksomheder sikres en god oplevelse i Kommunen. 

Arbejdet med effektiviseringer, nedbringelse af sagsbehandlingstider og prioritering af sagerne er et gennemgående tema i Byg og Miljø. Igennem de sidste år er det et emne, som har haft stort opmærksomhed, og der er sat en række tiltag i gang på området med henblik på at løfte kvaliteten og sikre at servicemål på området overholdes. Det har betydet, at vi er lykkedes med at bringe sagsbehandlingstiderne ned og løfte kvaliteten, samtidig med et stigende aktivitetsniveau på området. Det er vi rigtig stolte af. 

Det har forudsat, at vi arbejder med en langt mere sammenhængende opgaveløsning, som i vid udstrækning går på tværs. Vi skal fortsat optimere processer og sikre, at opgaverne varetages med en høj effektivitet. Arbejdet med effektiviseringer og besparelser fordrer også, at vi vedvarende har fokus på trivsel og arbejdsglæde og sikrer rammerne herfor.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til centerchef Dorethe Pedersen på tlf 7249 6832, hvor du evt. kan lægge en besked om at du gerne vil kontaktes.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være modtaget senest onsdag 1. november 2017.

Første samtalerunde afholdes fredag 10. november, hvor vi udvælger til anden samtalerunde, som afholdes torsdag 16. november

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder