Esbjerg Kommune er en af landets største kommuner. Kommunen råder over et righoldigt miljø med Danmarks 5. største by Esbjerg, Danmarks ældste by Ribe, stationsbyen Bramming, de smukke fredelige landdistrikter og en lang række aktive og hyggelige landsbyer, samt ikke mindst Nationalpark Vadehavet og Vadehavet, der er udpeget af UNESCO til verdensarv.

Omdrejningspunktet for livet i kommunen er blandt andet havnen og den kystnære placering, som skaber muligheder for erhverv, energiproduktion, turisme og friluftsliv. Esbjerg er en foregangskommune på klimaområdet og har besluttet at reducere udledningen af klimagasser og at blive CO2-neutral i 2030.

Esbjerg Kommune ønsker at øge bosætningen ved at være en kommune, der har fokus på at få hverdagen til at fungere bedst muligt for dens borgere. Vejen dertil er gode velfærdsydelser, en gennemtænkt infrastruktur, bysamfund tæt på naturen og attraktive uddannelses- og fritidstilbud.

Opgaven
Byggeri er et driftstungt kontor, hvor der skal håndteres mange sager, og det er derfor afgørende, at kontorchefen har en struktureret og systematisk tilgang til løsning af opgaverne og en udpræget sans for orden. Dette indebærer også, at kontorchefen løbende skal være undersøgende i forhold til at tilpasse og optimere arbejdsgange og processer, når der eksempelvis kommer ny lovgivning.

Esbjerg Kommune arbejder med tillidsbaseret og grænsekrydsende ledelse, hvor det er legitimt og forventet, at man som leder forholder sig aktivt til hinandens områder og kan bidrage til at løse opgaver inden for andre områder end ens eget. Denne tilgang til ledelse skal den kommende kontorchef understøtte og trives med.

Byggesagsområdet har indflydelse på kommunens evne til at tiltrække nye borgere gennem deres oplevelse af høj service, hurtige byggesagstider og en medinddragende dialog. Kontorchefen skal sikre, at Byggeri er en åben og tilgængelig enhed som kommunikerer med sine omgivelser, og som borgere og erhvervsliv oplever at have let adgang til, og hvor ambitionen er at honorere de forventninger som omgivelserne har.

Kontorchefen skal have det fornødne overblik og den tilstrækkelige viden til at kunne prioritere i de mange opgaver, der flyder ind i Byggeri. Dette indebærer også, at kontorchefen med sikker hånd kan fordele kontorets opgaver til sagsbehandlerne, så det både giver mest mulig faglig mening og på samme tid tager højde for den enkelte sagsbehandlers aktuelle mængde af opgaver. Kapacitetsstyring og personaleledelse skal således gå hånd i hånd for den kommende kontorchef.

Samtidig skal kontorchefen sikre sig plads og rum til at kunne arbejde strategisk med udvikling af kontoret, således at friheder og rammer er tydeligt defineret for kontorets medarbejdere. Kontorchefen skal kunne ”oversætte” politiske og administrative beslutninger ind i et fagligt miljø og få ting til at ske.

Personen
Kontorchefen skal være en synlig og udadvendt leder, som er bevidst om nødvendigheden af en opsøgende, inddragende og nysgerrig tilgang til de mange samspil og sammenhænge, som vedkommende bliver en naturlig og central del af.

Kontorchefen skal praktisere en værdibaseret og anerkendende ledelsesstil, hvor der tales åbent om udfordringer, problemer og muligheder. Kontorchefen skal kunne tænke ud af boksen, finde nye vinkler, se mulighederne, være åben og nysgerrig og have en innovativ tilgang til opgaveløsningerne.

Kontorchefen skal være en dygtig kommunikator, som på en forståelig, direkte og ærlig måde formidler sine budskaber, og som ser professionel formidling og dialog som forudsætninger for at opnå følgeskab og engagement.

Den nye kontorchef bliver leder for et kontor, hvor ambitionerne er høje og går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø baseret på åbenhed, tillid og gensidig hjælp til opgaverne. Kontorchefen skal have høj integritet og fremtræde med en god evne til at skabe ro og god stemning i Byggeri. Kontorchefen skal endvidere vise høj tillid til sine medarbejderes kompetencer og fremtræde som en chef, der lader sine medarbejdere komme til, men også skærmer dem, når det er nødvendigt.
Kontorchefen har formentlig erfaring fra en kommune, fra staten eller fra rådgivningsvirksomhed og har formentlig en akademisk baggrund, f.eks. som ingeniør, arkitekt eller tilsvarende.

Andet
Læs mere om stillingen på www.muusmann.com/stillinger. Her kan stillings- og personprofilen ses.

Ansøgningsfrist: mandag den 23. maj 2022
Kontakt gerne chef for Miljø & Byggeri Christina Føns på Tlf. 20 47 35 63 eller searchchef i MUUSMANN Carsten Søgaard, tlf. 30 30 28 81.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.