Jobbet "ISA88 Automation Engineer" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu
chevron_leftForrige

Vi leder efter en dygtig PLC-programmør, som kan hjælpe os med at opnå visionen om Industri 4.0, fra maskinbygger til komplet systemleverandør. Stillingen kræver kendskab til ISA88 struktur, PLC programmering, continuous integration og development af software og ikke mindst gode kommunikations redskaber.

Du vil blive en del af en mindre ny gruppe uden kontakt med de igangværende kundeprojekter. Gruppen har til opgave at sikre arbejdet med softwareområdet i bindeleddet mellem kundens IT-system og vores PLC systemer. Fokusset er blandt andet her tracking, liniestyring og recepthåndtering. Gruppen vil blive udvidet i takt med strategiens implementering. Dine opgaver vil være med fokus på at få standardiseret vores PLC platform til vores PLC folk, der sidder spredt ud i forskellige afdelinger under R&D.

Dine daglige arbejdsområder vil være:

 • Udvikle og dokumentere software ved brug af åbne standarder, hvorved vi kan omstille os fra projekt programmering til projekt konfigurering af anlæg.
 • Udvikling af standard PLC blokke til brug på tværs i organisationen.
 • Fokus på intelligente og selvkonfigurerende systemer.
 • Kommunikator ud mod PLC programmørerne i de forskellige andre R&D afdelinger.

Faglige kvalifikationer
Din faglige baggrund kunne f.eks. være ingeniør, datamatiker, systemarkitekt med erfaring fra lignende stilling. Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer:

 • Erfaring med en eller flere af flg. discipliner:
  • Standardisering af styringssoftware & hardware til maskiner og anlæg.
  • Versionsstyring af software og konfiguration.
  • Standarder fx ISA88, ISA95, ISA101.
  • Continuous integration og development tools som Jenkins, Docker.
 • Dygtig kommunikator ud mod forskellige lag i organisationen fra programmør til direktør.
 • Kendskab til:
  • Procesforståelse. Vi tilbyder oplæring og træning på vores showplant i England.
  • PLC programmering og højniveau sprog, gerne Beckhoff
 • Erfaren og habil bruger af Microsoft Office pakken og generel forståelse for IT
 • Du behersker engelsk i skrift og tale (koncernsproget er engelsk)

Personlige egenskaber

 • Ansvarsbevidst og struktureret.
 • God mekanisk forståelse.
 • Ser løsninger i stedet for problemer.
 • Du trives i en udadvendt rolle og er god til at følge op på ting.
 • Det falder dig naturligt at arbejde med højt personligt drive og energiniveau.

Vi tilbyder
En spændende og udfordrende stilling, hvor du får et selvstændigt ansvar og store muligheder for at bidrage til fremtidens løsninger. Du får i høj grad mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer i en travl hverdag. Du kan forvente en stor kontaktflade både internt og eksternt og på alle niveauer. Lønnen fastsættes individuelt efter dine kvalifikationer med pensionsordning, sundhedsforsikring, mulighed for fleksibel arbejdstid, en attraktiv kantineordning, massørordning, velfungerende personaleforening og kunstforening. Sidst men ikke mindst, får du nogle engagerede og dygtige kolleger i hele organisationen.

Ansøgning
Vi behandler ansøgninger, når vi modtager dem og lukker rekrutteringen, så snart vi har den rigtige profil. Hvis du er interesseret i jobbet, opfordrer vi dig derfor til at sende din ansøgning så hurtigt som muligt. Upload en motiveret ansøgning og CV. Vi ser frem til at høre fra dig.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Manager of Business Process and Area Control Karsten Matthiesen på tlf.: 2260 1496.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

ISA88 Automation Engineer

We are looking for a programmer, who can drive our PLC development platform across different departments. To fill the position you need to know ISA88 structure, PLC programming, continuous integration and development of software and, not least, have great communication skills.
 
You will be part of a smaller new workgroup without contact to the ongoing customer projects. The workgroup is responsible for ensuring the work with the software area in the connection between the customer’s IT system and our PLC systems. The focus is on tracking, line management and recipe management. The group will grow concurrently as the strategy is implemented. Your tasks will be to focus on standardization of our PLC platform to our PLC people, who are spread across the departments in R&D.

Your daily tasks will be:

 • Develop and document software using open standards, allowing us to switch from project programming to project configuration of plants.
 • Developer of standard PLC blocks for use across the organization.
 • Focus on intelligent and self-configuring systems
 • Communicator towards PLC programmers in the various other R&D departments.

Professional qualifications
Your professional background could be e.g. engineer, information technologist or system architect with experience from similar positions. We will emphasise the following qualifications: 

 • Experience with one or more of the following disciplines:
  • Standardization of management software & hardware for machines and installations.
  • Software versioning and configuration.
  • Standards such as ISA88, ISA95, ISA101.
  • Continuous integration and development tools like Jenkins, Docker.
 • Skilled communicator towards different levels of the organization from programmer to manager.
 • Knowledge of
  • Process understanding. We offer training at our show plant in England.
  • PLC Programming and high-level language, like Beckhoff.
 • Experienced and capable user of Microsoft Office and a general understanding of IT.
 • Proficiency in English in speech and writing (the group language is English).

Personal qualifications

 • Responsible and structured
 • Good mechanical understanding
 • You see solutions instead of problems
 • You thrive in an extroverted role and are good at following up on things
 • It comes natural for you to work with a high personal drive and energy level.

We offer
An exciting and challenging position with independent responsibilities and great opportunities to play a central role in creating solutions for the future. You will indeed be able to develop your professional and personal competences in a demanding environment. You can expect a wide interface both internally, externally, and at all levels. The salary is determined individually according to your qualifications, with pension scheme, health insurance, flexible working hours, an attractive canteen, massage scheme, well-functioning staff association and art association. Last, but not least, you get some committed and skilled colleagues throughout the organization.

Application
We process applications as we receive them and close the recruitment as soon as we have the right profile. If you are interested in the job, we encourage you to send your application as soon as possible. Upload a motivated application and CV. We look forward to hearing from you.

If you have questions about the position, please do not hesitate to contact Manager of Business Process and Area Control Karsten Matthiesen on +45 2260 1496.

Please write in your application that you've seen the job at Jobfinder.