Jobbet "Institutleder" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Aarhus Universitet, søger med tiltrædelse 1. april 2020 en institutleder ved Institut for Ingeniørvidenskab

Aarhus Universitet er et forskningsintensivt landsdækkende universitet med betydelig national og international gennemslagskraft på forskningsområdet, med uddannelser og rådgivningsaktiviteter af høj faglig kvalitet. Aarhus Universitet lægger stor vægt på et tæt samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor og tager medansvar for samfundsudviklingen.

Universitetet er organiseret i fem fakulteter: Technical Sciences, Natural Sciences, Arts, Health og Aarhus BSS. De to førstnævnte fakulteter vil blive etableret per 1/1-2020 som et resultat af en opdeling af det nuværende fakultet Science & Technology.

Stillingen er ved Faculty of Technical Sciences.

Om Technical Sciences
Fakultetet har et særligt potentiale for at bidrage med tyngde til at løse store samfundsudfordringer, og formidle videnskabelige sammenhænge og erkendelser til beslutningstagere og den brede befolkning. De primære aktiviteter dækker forskning, uddannelse og myndighedsrådgivning inden for ingeniørvidenskab, agroøkologi, fødevarer, husdyrvidenskab, biologi og miljøvidenskab.

Endvidere har fakultetet et vigtigt ansvar for myndighedsrådgivning i henhold til kontrakter indgået med Miljø- og Fødevareministeriet. Fakultetet har cirka 1.400 ansatte, 2.500 studerende, en samlet årlig omsætning på cirka 1,4 mia. kr.

Om Institut for Ingeniørvidenskab
Institut for Ingeniørvidenskab (ENG) er en del af AU Engineering ved Aarhus Universitet.
Instituttet blev etableret i 2011 og samler i dag alle forsknings- og udviklingsaktiviteter samt talentudvikling inden for det teknisk videnskabelige område. Derudover varetager instituttet civilingeniøruddannelserne (bachelor og kandidat).

Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet er i vækst med en voksende studenterbestand og en kraftig ekspansion af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Geografisk er uddannelses- og forskningsaktiviteterne spredt på flere forskellige adresser i Aarhus og i Foulum ved Viborg. 

Instituttet følger en lokaliseringsstrategi, som indebærer, at både uddannelse og forskning placeres i de geografiske og faglige områder, hvor slægtskabet er størst.

Tjenestested:  Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

Instituttets hjemmeside

Ansvarsområde
Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse.

Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.

Institutlederen sikrer høj kvalitet og dybere sammenhæng i instituttets forskning, talentudvikling, undervisning og videnudveksling. Institutlederen har ansvaret for udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner for instituttets forskningsindsats og skal have særlig fokus på, at instituttet bidrager helhjertet til interdisciplinær forskning på tværs af traditionelle fagskel. Institutlederen skal desuden med inddragelse af studienævn og studieleder følge offensivt op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Endelig skal institutlederen tilse, at instituttet stiller sine kompetencer til rådighed for betjening og rådgivning af offentlige myndigheder, erhverv og virksomheder.

Specialisering og professionalisering af den administrative support betyder, at institutlederen er frigjort for mange administrative opgaver. Institutlederen skal derfor holde sit fokus på strategisk ledelse, økonomisk ansvarlighed og god personaleledelse.

Ansættelsesprocedure
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Science and Technology: Dekan, Lars Henrik Andersen, tlf. 2338 2033 eller dean.scitech@au.dk.

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for ansøgerens tanker og ideer om instituttets udvikling i de nærmeste år, en redegørelse for, at ansøgeren lever op til kompetenceprofilen, CV og publikationsliste.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 (1. runde) og i uge 8 (2. runde). Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, må påregne deltagelse i en lederprofiltest efter 1. samtalerunde.

Ifølge universitetsloven og universitetets vedtægt skal ansættelsesproceduren sikre, at institutlederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Der er derfor nedsat en rådgivningsgruppe, som på dette grundlag rådgiver dekanen om, hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale. Rådgivningsgruppen består af videnskabelige medarbejdere, teknisk/administrative medarbejdere samt studerende.

AU har underskrevet chartret om flere kvinder i ledelse og opfordrer såvel kvinder som mænd til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist d. 1 december 2019.

Stillings- og personprofil for Institutledere på AU

Rammer:

 • Referer til dekanen og indgår i fakultetsledelsen, som sammen har det overordnede ansvar for Institut for Ingeniørvidenskab.
 • Ansvar for instituttets forskning, uddannelse, formidling, økonomi og personale.
 • Repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse.

Opgaver:

 • Sikre kvalitet, sammenhæng og udvikling i instituttets aktiviteter indenfor uddannelse, undervisning, forskning og videnudveksling/iværksætteri og erhvervssamarbejde.
 • Institutlederen skal med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af uddannelse og undervisning¹.
 • Institutlederens ledelse sker under inddragelse af rådgivning fra aftagerpaneler og institutforum¹.
 • Videreudvikle instituttets profil som et attraktivt og inspirerende studie- og forskningsmiljø, der nationalt og internationalt tiltrækker de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.

Personprofil og kompetencekrav:

 • Undervisningserfaring og skal være anerkendt forsker inden for instituttets fagområde eller et i forhold til instituttet nærtliggende fagområde.
 • Solid erfaring med universitetssektoren og akademiske miljøer. Indsigt i nationale og internationale tendenser på instituttets fagområder.
 • Ledelsesmæssig legitimitet, som kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøer.
 • Arbejder visionært og strategisk, med blik for samfundets fremtidige behov for forskning og uddannelse. Blik for løbende at skabe synergier og samarbejde på tværs af fagligheder og i tæt samspil med omverdenen.
 • Personlig autoritet og integritet.
 • Flere års ledelseserfaring. Opleves som motiverende og samlende leder, der forstår at lede en kompleks organisation med mange interessenter. Arbejder involverende og lyttende, inden der sættes retning og træffes beslutninger.
 • Klar og troværdig kommunikation (på både dansk og engelsk) med respekt og ordentlighed i relation til andre.
 • Kan skabe fremdrift og resultater i udviklingsaktiviteter og forandringer.
 • Inspirerende og netværksopbyggende, både internt og eksternt.
 • Loyal ledelseskollega og holdspiller, der samtidig er bevidst om sit personlige ansvar og beslutningskraft.

Formalia
Ansættelsen er på overenskomstvilkår og sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC, herunder cirkulære om institutledere og dekaner ved universiteterne.

Ansættelsen er tidsbegrænset og sker i henhold til principperne i cirkulære om åremålsansættelse i staten.
 
Åremålsperioden er for en periode på 3-6 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år.          
 
Den samlede løn forventes at være i alt ca. kr. 920.000 kr. årligt i aktuelt niveau,  inkl. tillæg og pension.

Der kan indgås aftale om videnskabelig tilbagegangsstilling.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder