Gå til hovedindhold
Jobbet "Institutleder" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Institutleder til fusioneret universitetsinstitut på bygge- og boligområdet, AAU

Et nyt, slagkraftigt universitetsinstitut ser dagens lys 1. januar 2020, når Statens Byggeforsknings-institut (SBi) og Institut for Byggeri og Anlæg (BYG) fusionerer. Begge institutter hører til på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) på Aalborg Universitet. Vi søger en visionær institutleder til at stå i spidsen for det nye institut, der får omfattende aktiviteter i både København og Aalborg. Institutlederen kan have ansættelse i enten i København eller Aalborg.

Tiltrædelse er 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Det nye institut vil blive et af fem institutter på ENGINEERING. Instituttets medarbejdere og aktiviteter bliver ligeligt fordelt mellem Aalborg og København med den styrke, dette giver. Instituttets forskning vil omfatte bygge- og anlægsteknik samt by- og boligforhold. Instituttet skal derudover drive og videreudvikle en lang række uddannelses- og efteruddannelsestilbud samt levere forskningsbaseret myndighedsbetjening og hertil relateret erhvervssamarbejde og formidling. Fusionen resulterer i Danmarks største forskningsenhed inden for det byggede miljø, og visionen er at være toneangivende både nationalt og internationalt på by-, bolig-, bygge- og anlægsområdet. Instituttet vil omfatte ca. 300 medarbejdere og en omsætning på 200 mio. kroner. Instituttets faglige styrkepositioner har udgangspunkt i ingeniørvidenskaben og indeholder vigtige og omfattende elementer fra samfundsvidenskab og humaniora.

Denne faglige bredde er en af de centrale bevæggrunde for fusionen, fordi den giver mulighed for at forske, rådgive og uddanne helhedsorienteret i by-, bolig-, bygge- og anlægsområdets komplekse problematikker.

Stillingsbeskrivelse
Som institutleder har du ansvaret for instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Du repræsenterer også instituttet udadtil, og du skal kunne skabe gode samarbejdsrelationer med eksterne parter.

En af dine vigtigste opgaver er at sikre kvaliteten af instituttets aktiviteter, både når det gælder forskning, uddannelser med baggrund i problembaseret læring, myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde. Det er også din opgave at tage vare på udviklingen af nye videnskabelige talenter. Du indgår i fakultetsledelsen, sammen med dekanen, prodekanerne og fakultetets øvrige institutledere, der har ansvaret for at lede fakultetet, herunder at gennemføre universitetets strategi.

Du skal være den samlende person indadtil på instituttet. Fusionen er et stort forandringsprojekt, som skal ledes sikkert med tæt involvering af medarbejdere og eksterne interessenter. Det er vigtigt, at du lytter åbent og kommunikerer tydeligt, og at du kan lede en tværfaglig organisation med medarbejdere fordelt på to geografiske lokationer. Du skal kunne vise og kommunikere en strategisk retning med støtte fra den øvrige institutledelse.

Som institutleder har du selvstændigt budgetansvar samt ansvar for udarbejdelse af handlingsplaner for instituttets aktiviteter inden for rammerne af fakultetets strategiske fokusområder, hvor der er særlig opmærksomhed på kvaliteten af forskningen og den forskningsbaserede undervisning samt på ekstern finansiering af forskningsprojekter, såvel nationalt som internationalt. Det nye institut skal videreføre SBi’s hidtidige leverance af forskningsbaseret myndighedsbetjening på bygge- og boligområdet, hvor det fagligt bredere fundament skal bringes effektivt i spil til gavn for myndighederne.

Du kommer til at stå i spidsen for et helt nyt institut og vil derfor få stor indflydelse på både den overordnede, strategiske retning og de konkrete rammer for medarbejdernes trivsel og udvikling i den nye organisation. En af dine første opgaver bliver at ansætte/udpege tre viceinstitutledere og en sekretariatschef samt træffe beslutning om instituttets fremtidige organisering.

Kompetencer 
Som institutleder skal du have undervisningserfaring og være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et eller flere af instituttets fagområder.

Du har stor indsigt i forskningens og de videregående uddannelsers samspil med det omgivende samfund, såvel nationalt som internationalt.

Du kan vise dokumenterede resultater fra praksisnær forskning i samarbejde med myndigheder og erhverv. Erfaring med forskningsbaseret myndighedsbetjening vil være en fordel.

Du skal have visioner for udvikling af instituttets samlede, tværfaglige profil, og du skal formå at få instituttet til at fungere som en samlet enhed med høj medarbejdertrivsel. Du skal desuden have et godt kendskab til udvikling af bygge- og boligsektoren på såvel nationalt som internationalt niveau.

Som person har du gode ledelses- og samarbejdsevner, er i stand til at begå dig i et internationalt orienteret universitetsmiljø og har vilje og evne til – sammen med medarbejderne, dekanen og den øvrige ledelse – at gå forrest og udstikke mål og rammer for uddannelse, forskning og eksternt samarbejde samt internationalisering på såvel instituttet som på fakultetet. Du har desuden gode strategiske kompetencer og kan aflæse samfundets fremtidige behov inden for forskning og uddannelse, talentudvikling og vidensudveksling.

Det forventes, at du har stærke kommunikative evner, har gennemslagskraft og kan udvise beslutningsdygtighed og handlekraft i en kompleks organisation, samt at du kan opbygge og udvikle et stærkt ledelsesteam med dig selv i spidsen.

Ansættelsesprocedure 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Dekan Mogens Rysholt Poulsen på tlf. 2215 1444  eller e-mail mrp@adm.aau.dk (personlig mailboks, behandles fortroligt).

Du kan desuden læse mere om Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og institutterne SBi og Byggeri og Anlæg

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Den første samtalerunde forventes at være 29. og 30. august og den anden 6. september. Der vil blive anvendt personprofilanalyse for kandidater, der går videre til anden samtalerunde.

Ansøgning
Ansøgningen skal bl.a. indeholde motivation for at søge stillingen, personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav, samt en redegørelse for dine visioner for, hvordan potentialet i den brede faglige profil kan udnyttes i det nye institut de kommende år.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "Ansøg" og udfyld ansøgningsformularen. 

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten med tilhørende protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt cirkulære om åremålsansættelse.

Ansættelsen sker på åremål for en periode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. For den rette profil vil der være mulighed for aftale om i mindre omfang at have forskningsaktiviteter i stillingen.

Der kan eventuelt indgås aftale om en tilbagegangsstilling som lektor eller professor ved åremålsperiodens udløb. En tilbagegangsstilling kan ske efter positiv fagkyndig bedømmelse i henhold til stillingstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter samt ansættelsesbekendtgørelsens regler herom.

Ansættelsesstedet vil være enten Aalborg eller København, og der må forventes en del rejseaktivitet til den anden lokation.

Stillingsnummer
1053779

Ansøgningsfrist
23/08/2019

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder