Den ene stilling ønskes besat med en erfaren vejingeniør og den anden stilling ønskes besat af en vej- og trafikingeniør med viden om grøn mobilitet og trafiksikkerhed.

Hillerød Kommune er under en hastig udvikling med mange store igangværende byudviklingsprojekter og kommunale anlægsopgaver. Trafik, Vej og Parksektionen varetager alle opgaver inden for vej- og parkområdet - det vil sige drift, anlæg og myndighed samt kollektiv trafik i Hillerød Kommune.

Sektionen har ansvaret for både kommunens driftsbudget og et større anlægsbudget. Anlægsarbejderne omfatter kommunens egne byggemodninger, stationsprojekter, cykelstier, trafiksaneringer, fremkommelighedsprojekter samt en stor omlægning af bymidtens gågader. En lang række store private byggerier og byggemodninger giver også en række spændende og udfordrende myndighedsopgaver, som kræver stor vejfaglig indsigt.

Vores område er i særdeleshed under offentlighedens, og dermed også politisk, bevågenhed. Vi har en stærk bemanding med høj faglig viden og stor erfaring på de fleste fagområder. Sektionen er det seneste år blevet kraftigt udvidet på grund af de mange anlægsopgaver, blandt andet med mange dygtige fagfolk fra rådgiverbranchen.

Erfaren vejingeniør
Du skal indgå i teamet for byggemodningen af Ullerød Nord. Ullerød Nord er ved at blive byggemodnet med infrastrukturen for hele området, og samtidig fortsætter salget af yderligere tre storparceller til private udviklere. Vi forudsætter at du er vejingeniør med erfaring i anlægsarbejder, gerne på både vej- og afløbsområdet.

Opgaverne omfatter

  • at medvirke i det kommunale byggemodningsprojekt i Ullerød Nord, herunder løse grænseflader til omgivelserne samt forestå dialog med grundejerforeningerne og overdrage projektet til disse, når det er udført
  • koordinering af salg af storparceller i Ullerød Nord i samarbejde med vores byudviklingssektion samt godkendelse af private byggemodningsprojekter
  • at forestå og indgå i andre vejopgaver på både anlægs- og myndighedsområdet.

Vej- og trafikingeniør til grøn mobilitet og trafiksikkerhed
Du får ansvaret for at fremme trafiksikkerheden på kommunes veje samt forestå udvikling af vores planer for fremme af cykeltrafik og grøn mobilitet. Hillerød Kommune har ambitioner om at indføre lav-hastighedszoner i alle sine boligkvarterer, og netop nu sættes en ambitiøs plan i søen med etablering af nye cykelstier på syv vejstrækninger. Planen skal realiseres over de kommende år.

Opgaverne omfatter blandt andet planlægning og realisering af kommunale trafiksaneringsprojekter i alle lokalområder i Hillerød, herunder samarbejde med lokalrådene for at sikre forankringen af projekterne - opgaver omfatter også en realisering af kommunens visioner om lav-hastighedszoner. Vi forudsætter at du har erfaring med disse opgaver, herunder at du er god til skriftlig kommunikation.

Opgaverne omfatter derudover

  • planlægning og realisering af kommunale cykelsti-projekter, herunder ansvar i anlægsfaserne
  • at være kommunens repræsentant i tværkommunale fora om trafiksikkerhed og cykeltrafik, herunder supercykelsti-samarbejdet
  • at have ansvar for færdselsskiltning samt tilhørende sagsbehandling og borgerkontakt
  • ad hoc-opgaver på myndighedsområdet, herunder medvirken i forbindelse med gravetilladelser under spidsbelastninger.

Vi tilbyder
Du vil blive ansat i Trafik, Vej og Parksektionen med 18 fastansatte kolleger, som varetager drifts-, anlægs- og myndighedsopgaver inden for trafik, vej og parkområdet. Sektionen har et tæt samarbejde med de øvrige sektioner i By og Miljø afdelingen. Arbejdsformen bygger på uddelegering af kompetence og ansvar til den enkelte projektleder og medarbejder, og ledelsesformen er tillidsbaseret.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med den relevante faglige organisation.

Yderligere oplysninger
Sektionen Trafik, Vej og Park er en del af afdelingen By og Miljø på Rådhuset, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Ivan Christensen på telefon 72 32 22 20.

På kommunens hjemmeside kan du finde mere information om kommunen, og her kan du også se visionen og fortællingen om Hillerøds byudvikling.

Vi håber, at du som vores nye kollega kan begynde 1. juni 2021.

Ansøgningsfrist
12. april 2021 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler er foreløbigt fastsat til 15. april i tidsrummet 08.00 - 16.00.
Ansøgning sendes digitalt gennem Hillerød Kommunes hjemmeside. Du skal skrive hvilken af de to stillinger, du ansøger om, eller om det eventuelt er dem begge.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.