Jobbet "Genopslag – Faglig teamleder til Byggesag i fremsynet kommune" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Gladsaxe Kommune har vedtaget en ambitiøs arkitekturpolitik, som tager afsæt i et menneskeligt perspektiv, stedsans og verdensmål. Som teamleder får du en central rolle i at implementere målsætningerne fra politikken og omsætte dem i konkrete byggeprojekter sammen med byudviklingschefen og stadsarkitekten, f.eks. i forhåndsdialogen med borgere og virksomheder.

Du bliver leder for et team, som allerede er velfungerende, og hvor medarbejderne gerne byder ind. Du kommer til en forvaltning med højt ambitionsniveau, positiv stemning og fokus på samarbejde på tværs af organisationen.

Hvad er dine styrker?
Du har en uddannelse som arkitekt, ingeniør eller tilsvarende relevant teknisk uddannelsesbaggrund. Og så må du gerne have en vis ledelseserfaring eller have flair, mod og energi til at bevæge dig i retning af lederrollen.

Vi forventer ikke, at du allerede kan det hele, og du kan regne med at få plads og støtte til at udvikle dig.

Du kan formentligt spejle dig i mange af nedenstående egenskaber

 • Du har erfaring med byggesagsbehandling, indsigt i lovgivningen, en forståelse for god forvaltningsskik og for hvad det vil sige at lave myndighedsarbejde

 • Samtidig evner du at udvikle myndighedsarbejdet, så det også rummer et faciliterende aspekt, hvor teamet inspirerer borgere og virksomheder til at være medskabere af fremtidens by

 • Du inddrager andres perspektiver, afvejer forskellige hensyn og er på den baggrund i stand til at vejlede, håndtere klager og træffe beslutninger på et veloplyst grundlag. Du kan både lytte og udfordre nysgerrigt i en nærværende og tillidsfuld dialog

 • Du forstår, hvad det vil sige at være en del af en politisk ledet organisation og kan oversætte politiske og administrative beslutninger ind i et fagligt miljø. Når teamet omsætter strategi og politik i hverdagen, bidrager det aktivt til at gøre Gladsaxe Kommune til et godt sted at leve og bo

 • Du kan sætte retning, så der er fremdrift i arbejdet. Lige som alle andre byggesagsafdelinger har vi nemlig travlt og ønsker at arbejde så hensigtsmæssigt som muligt. Du går foran i forhold til at skabe afklaring både i teamet og i forhold til samarbejdspartnere, virksomheder og borgere

 • Du kan skabe systematik og gode arbejdsprocesser. Byggesag er, med ekstern konsulentbistand, i gang med at optimere sine arbejdsgange. Teamet har tidligere arbejdet med LEAN og er allerede kendetegnet ved at have en høj effektivitet

 • Du kan kommunikere enkelt om komplicerede emner, eksempelvis når du udarbejder politiske sagsfremstillinger

 • Du kan lide en alsidig hverdag, hvor du er i berøring med mange fagligheder og opgavetyper. Team Byggesag tager sig også af forhold omkring BBR og ejendomsskat, som du gerne må have et vist kendskab til, og arbejder eksempelvis også med adresser og udstykninger.

Dine opgaver
Dine opgaver bliver mangeartede og vi kan blandt andet nævne:

 • Den daglige, faglige ledelse og sparring med teamets medarbejdere, byudviklingschefen og stadsarkitekten

 • Ressourcestyring ift. hvad teamets medlemmer bruger tid på

 • Arbejde sammen med byudviklingschefen om at udvikle teamet og samarbejdet i afdelingen

 • Sikre koordination og samarbejde på tværs i By- og Miljøforvaltningen og med andre i organisationen, f.eks. kommunens ejendomsadministration

 • Sikre fortsat udvikling af gode arbejdsprocesser med digital understøttelse, herunder automatiseringsprocesser

 • Indgå i eksterne samarbejder, f.eks. 4-kommune-samarbejdet hvor Gladsaxe Kommune udveksler erfaringer med Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner, og blandt andet skaber fælles retning i sagsbehandlingen

 • Varetage byggesagsbehandling i et vist omfang

 • Indgå i vagtplanen i callcenteret, hvor teamet modtager opkald fra borgere.

Hvad bliver du en del af?
Byggesag er en del af Byafdelingen, som Byudviklingschefen står i spidsen for. Ud over dig er der i Byafdelingen en teamleder for Byplan og Landskab, som du får et nært samarbejde med.

Samarbejdet mellem Byggesag og Byplan er tæt og kan blive endnu tættere. Gevinsten er, at lokalplaner bliver nemmere at administrere, når myndighedsperspektivet har været med fra start.

Derudover har By- og Miljøforvaltningen flere ledelsesfora, hvor vi dels drøfter det, vi har på den fælles dagsorden, og dels har god anledning til uformel dialog. Du bliver blandt andet en del af teamlederkredsen, som er et rum for udvikling, sparring og koordination med teamlederkolleger, der har samme type ledelsesrum som dig.

Du bliver faglig teamleder for i alt 12 byggesagsbehandlere og administrative medarbejdere, mens Byudviklingschefen varetager personaleledelsen, herunder spørgsmål om løn, sygdom og uddannelsesmidler. Du og Byudviklingschefen vil være fælles om at gennemføre medarbejderudviklingssamtaler.

Med Gladsaxestrategien og dens afsæt i FN’s verdensmål har Gladsaxe sat barren højt for en bæredygtig udvikling. Klimadagsordenen er prioriteret, og kommunen har i sin Strategi for Grøn Omstilling sat et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen i Gladsaxe med 70 procent i 2030, målt i forhold til 2007. Strategien får konkret betydning for Byggesag, når det eksempelvis handler om at motivere til energiforbedringer i bygninger og om at godkende etablering af ladestandere til elbiler.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden for ansættelsesudvalget, Stabs- og projektchef Niels V. Haar Sørensen på niesor@gladsaxe.dk eller telefon 39 57 58 03.

Ansættelsesforløbet
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfristen er 14. august 2022.

Vi afholder 1. samtale 25. august 2022 og eventuel 2. samtale 29. august 2022.

Der er tiltrædelse 1. oktober 2022.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.