Gå til hovedindhold

Advarsel

  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Entrepriseleder og tilbuds- og kvalitetsleder med ambitioner og samarbejdsevner

Aarhus Kommunes Natur og Vej Service (NVS) er Danmarks næststørste kommunale entreprenørvirksomhed med en ambitiøs ramme og retning for fremtiden. Vil du være med i det nye lederteam, der skal bringe NVS helt i front og realisere visionen herfor?

Natur og Vej Service i Center for Byens Anvendelse, Teknik og Miljø, har udarbejdet et fremadrettet beslutnings- og arbejdsgrundlag for NVS. Som et led heri er der igangsat en ledelsesmæssig omstrukturering, der skal forme Det Nye NVS. Visionen er klar: NVS vil fortsætte den gode udvikling som en god ar-bejdsplads præget af høj faglighed og trivsel samt være en effektiv og konkurrencedygtig samarbejds-partner, der er i stand til at tilpasse sig i en omskiftelig verden. 

Natur og Vej Service søger på den baggrund to nye ledere, der kan udfordre og bidrage til at udmønte visionen i praksis og sikre en sammenhængende service og konkurrencedygtig opgaveløsning. Ambitionerne er høje, og for begge stillinger er der optimale rammer og muligheder for at forme Det Nye NVS.

De to nye ledere i Natur og Vej Service er ambitiøse på organisationens vegne og sikrer høj faglig kvalitet i opgaveløsningen. Lederne medvirker derudover med at sikre udvikling og læring ved at involvere og kommunikere med de mange fagpersoner og de interne som eksterne samarbejdspartnere.

Stillingen som entrepriseleder er en nyoprettet stilling i Natur og Vej Service. Lederen refererer til afde-lingschefen for Natur og Vej Service. Lederen er ansvarlig for den overordnede ledelse af 14 formænd, som har ansvar for hvert deres formandsområde, og skal i samarbejde med dem sikre en nærværende og tydelig tværfaglig driftsledelse og sikre en effektiv ressourcestyring, så det skaber synlig værdi for bor-gerne i Aarhus Kommune. 

Tilbuds- og kvalitetslederen er ligeledes en nyoprettet lederstilling i Natur og Vej Service. Lederen refererer til afdelingschefen for Natur og Vej Service. Lederen skal sikre en fælles læring og udvikling i relation til professionalisering af tilbuds- og udbudsprocesser - en central opgave da 80 % af opgaverne i NVS er konkurrenceudsatte. Lederen får ansvar for at videreudvikle et fælles kvalitetssikringssystem i NVS - en nøgleposition da kvalitet indgår som konkurrenceparameter i Det Nye NVS.

Entrepriselederen og tilbuds- og kvalitetslederen indgår i et lederteam sammen med afdelingschefen for NVS. 

Opgaven
Lederne skal sammen med afdelingschefen som én af de første og spændende opgaver revidere afdelingens nuværende værdi- og strategigrundlag, igangsætte en værdikampagne og sætte retning for Det Nye NVS som en moderne kommunal entreprenørvirksomhed. 

Det er ambitionen, at nærværende ledelse og kvalitet sættes højt på dagsordenen og implementeres udi hele Natur og Vej Service, der p.t. udgøres af 240 årsværk med en samlet omsætning på ca. 185 mio. kr.

Entrepriselederen skal udvikle afdelingens formandsgruppe, så den fungerer optimalt - med fokus på at skabe øget sammenhængskraft internt i NVS. Du skal lede ledere og understøtte de enkelte formænd i at varetage deres nye rolle som personaleleder og økonomiansvarlig, så der skabes en effektiv og stabil drift med sikker styring af de økonomiske og personalemæssige ressourcer. Entrepriselederen skal desuden løbende optimere og effektivisere driften i et tværgående perspektiv, så afdelingens samlede kompetencer og arbejdskraft anvendes optimalt, herunder sikre effektive arbejdsgange og anvendelse af it-løsninger. Dette sker i et tæt samarbejde med formændene. Du skal som entrepriseleder agere rolle-model for transformationen af NVS som en moderne kommunal entreprenørvirksomhed. Endelig skal du kunne udøve strategisk ledelse og kunne udvikle og eksekvere på NVS' strategi.

Tilbuds- og kvalitetslederen skal professionalisere udbud og tilbudsprocesser, samle de erfaringer, der er gjort med både vundne og tabte udbudsforløb, og invitere til samarbejde og sparring med Center for Byens Anvendelses (CBA) bestillerfunktioner for at skabe fælles læring og udvikling. Driftsoptimering er et strategisk indsatsområde, hvor opgaven er at udarbejde og følge op på en konkret plan for et løft af en ensartet kvalitet i tilbudsgivningen. Tilbuds- og kvalitetslederen skal understøtte og videreudvikle et fælles kvalitetssikringssystem i NVS inden for rammerne af CBAs kvalitetssikringssystemer og varetage en vigtig rolle i forankringen af kvalitetssystemer - i adfærd, holdninger og kultur på tværs af værdikæden. Tydelig og sikker kommunikation med alle samarbejdspartnere omkring tilbud og kvalitetsarbejde er yderst vigtigt. Lederne er ansvarlige for at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Den endelige opgave- og ansvarsfordeling fastlægges i samarbejde med de nyansatte ledere og ud fra disses faglige kompetencer.

Kvalifikationer
For begge stillinger gælder: 

  • En relevant akademisk uddannelse
  • Branchekendskab - fra entreprenørområdet i det private eller offentlige - samt erfaringer fra og forståelse for en politisk ledet organisation er en fordel
  • Ledelseserfaring.

Entrepriselederen skal have erfaring med ledelse af ledere og betydelige kompetencer til at lede foran-dringsprocesser - gerne suppleret med en relevant lederuddannelse. Tilbuds- og kvalitetslederen skal have erfaring med brug af relevante fagsystemer inden for økonomi, kalkulation og certificering.

Vilkår
Stillingerne ønskes besat på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommu-nernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden udgør 37 timer om ugen. Tiltrædelse 1. november 2017. 

Ansøgning
Stillingerne kan søges via "Ansøg" linket. Ansøgningsfrist: Onsdag den 6. september 2017. 

Kontakt gerne partner Chris Petersen, MUUSMANN, telefon 8171 7516, eller afdelingschef for NVS, Rasmus Wieland, telefon 2920 8663, for spørgsmål til de to stillinger.

Læs mere om stillingerne i stillings- og personprofilerne på www.aarhus.dk eller www.muusmann.com

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Viby J
keyboard_arrow_up
Startdato
11. august 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
06. september 2017
phone
Kontakt
Chris Petersen
Tlf.: 8171 7516
work
Jobtype
Fastansættelse