Har du erfaring med sagsbehandling og råstofkortlægning, eller har du arbejdet med jordforurening og har interesse eller erfaring med cirkulær økonomi og genanvendelse? Er du en person, der trives med ansvar og selvstændig opgaveløsning? Så har Enhed for Miljø netop nu to spændende stillinger i vores råstofteam. Hvis du kan se dig selv dække opgaver på tværs af de to beskrevne stillinger, ser vi gerne en ansøgning fra dig, da vi har mulighed for at rykke rundt på opgavefordelingen.

Sagsbehandling og råstofkortlægning
Dine opgaver i råstofteamet vil primært være sagsbehandling af ansøgninger om råstoftilladelse. Når vi træffer afgørelser efter råstofloven og miljøvurderingsloven, arbejder vi bredt med forskellige forhold som: støv, støj, kulturarv, grundvand, naturområder og bilag IV-arter. En del af arbejdet er også tilsyn med råstofgrave og håndhævelse. Den anden del af stillingen er opgaver knyttet til geologisk/geofysisk råstofkortlægning af sand-, grus- og lerforekomster. Vi har mange udviklingsprojekter, så der er god mulighed for at prøve kræfter med nye arbejdsområder.

Om dig som sagsbehandler og råstofkortlægger
Dit arbejde udføres i tæt dialog og samarbejde med borgere, virksomheder, kommuner, politikere og rådgivere. Du skal derfor have lyst til og flair for at kommunikere både skriftligt og mundtligt med mange forskellige aktører, samt være i stand til at afveje forskellig rettede interesser. En del af jobbet indebærer håndtering af uoverensstemmelser og konflikter, i de situationer hjælper vi hinanden i teamet med at finde de rette løsninger. Du må meget gerne have erfaring med myndighedsarbejde, fx inden for miljøbeskyttelses - eller planlovgivning. Som råstofkortlægger har du erfaring med udarbejdelse af enten udbud eller tilbud, hvor høj kvalitet udmønter sig i tydelige kravspecifikationer med klare deadlines. Du er resultatorienteret, og har fokus på at afslutte dine projekter. Du er initiativrig og med godt humør.

Det vil være en fordel hvis du:

 • har en videregående naturvidenskabelig uddannelse som geolog, miljøingeniør eller lignende
 • har interesse og flair for juridiske problemstillinger
 • har erhvervserfaring fra privat rådgivning og/eller offentlig myndighedssagsbehandling
 • har erfaring med geologisk og geofysisk kortlægning
 • er vant til at arbejde med GIS og modelværktøjer som GeoGis3D eller GeoAtlas Live
 • mestrer projektledelse og har lyst til faglig fordybelse
 • har erfaring med boretilsyn og geologisk prøvebeskrivelse

Genanvendelse og håndhævelse af § 52 i jordforureningsloven
Dine opgaver vil være knyttet til råstofteamets arbejde med cirkulær økonomi, genanvendelse og udviklingsarbejde i forbindelse med udnyttelse af overskudsjord som en ressource til erstatning af primære råstoffer. Dine opgaver vil bestå af projektledelse, deltagelse i partnerskabsmøder og formidling. Du vil også skulle løse opgaver med håndhævelse af forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave (§ 52 i jordforureningsloven), herunder behandling af dispensationsansøgninger og ulovlig deponering af jord i råstofgrave.

Om dig som medarbejder til genanvendelse og håndhævelse af § 52 i jordforureningsloven
Du har erfaring med cirkulær økonomi/genanvendelse og f.eks. kommunal erfaring med jordforurening/håndtering. Du kan lide at arbejde som projektleder og at samarbejde både internt og eksternt.  Du kommunikerer klart og tydeligt i skrift og tale. Som sagsbehandler ifm. tilførsel af jord til råstofgrave, er du i stand til at håndtere komplekse sager, og evner at navigere inden for lovområdet. Du er vant til at koordinere samarbejde med rådgivere, da en stor del af opgaverne løses med bidrag fra eksterne rådgivere via rammeaftaler.

Det vil være en fordel hvis du:

 • har en videregående naturvidenskabelig uddannelse som fx miljøingeniør, geograf, geolog eller lignende 
 • har erfaring med cirkulær økonomi og genanvendelse
 • er udadvendt og har interesse i at arbejde på tværs, både fagligt og organisatorisk  
 • har erfaring med kommunal miljøforvaltning
 • har viden om affaldsplanlægning og -regulering
 • har erfaring/viden om jordforurening og risikovurdering
 • har viden om miljøfremmede stoffers opførsel i jord og grundvand
 • har erfaring med udarbejdelse af udbud
 • mestrer projektledelse og har lyst til faglig fordybelse

Om råstofteamet og Enheden for Miljø
Råstofteamet består af 9 engagerede medarbejdere, der arbejder indenfor tre hovedområder: Sagsbehandling af råstoftilladelser, genanvendelse og cirkulær økonomi samt råstofplanlægning. I teamet er der et rart kollegialt miljø, hvor tillid, fleksibilitet, trivsel og en uformel kultur vægtes højt. Vi har en positiv tilgang til nye udfordringer, og der er gode muligheder for at udvikle sig fagligt.

Enhed for Miljø er en del af Center for Regional Udvikling. Vi er omkring 100 medarbejdere, som udover råstofområdet arbejder med bl.a. jordforurening, oprensning af forurenede grunde, grundvandsbeskyttelse samt energiomstilling. Vi er kendt for at have engagerede, tekniske og fagligt dygtige medarbejdere, som bidrager til et stærkt fagligt miljø og professionel myndighedsbehandling. Vi er også kendt for at arbejde med løbende forbedringer, åbenhed, sparring og et godt kollegaskab, hvor vi hjælper hinanden i vores selvorganiserede team. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.

Stillingerne er på 37 timer om ugen med fleksibel arbejdstid. Stillingerne er til besættelse pr. 1. december 2022. Arbejdssted er Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Der vil være mulighed for hjemmearbejde svarende til 1-2 dage/uge.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte enhedschef Carsten Bagge Jensen tlf. 24790216, Louise Holm Christensen for sagsbehandlerstillingen tlf. 20530313 eller Henriette Hjort Kristensen for genanvendelsesstillingen tlf. 20528883.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder