Vil du være med til at beskytte Danmarks fortrolige, klassificerede informationer og styrke den nationale it-sikkerhedsmyndighed? Brænder du for cyber– og informationssikkerhed, og er du dedikeret, pragmatisk og holistisk tænkende?

Vores sektion skal vokse, og vi har derfor åbnet op for flere spændende stillinger, hvor du vil indgå i et stærkt fagligt miljø ved den nationale it-sikkerhedsmyndighed. Du vil blive en del af et team bestående af it-sikkerhedsspecialister, som arbejder for et højt sikkerhedsniveau i Danmarks klassificerede og forretningskritiske it-løsninger. Vi kan love dig, at du vil få faglig sparring på professionelt niveau i en sektion, der sidder med en bred og spændende opgaveportefølje.

Som en del af Center for Cybersikkerhed (CFCS) i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er du med i fronten af Danmarks cyberforsvar. Vi følger den løbende udvikling på cyberområdet og arbejder for et sikkert digital Danmark. Vi kan derfor tilbyde en spændende og alsidig arbejdsplads, som løser en meget aktuel og vigtig opgave for Danmark.

Om os
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.
Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

FE’s Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

Om stillingen
Som national it-sikkerhedsmyndighed har CFCS et helt særligt mandat til at sikkerhedsgodkende (akkreditere), rådgive og føre tilsyn med klassificerede it-løsninger i Danmark, samt ved danske repræsentationer i udlandet. Det er en vigtig opgave, der kræver en stærk grundlæggende indsigt og forståelse for it- og kommunikationsteknologi, herunder både it-infrastruktur, systemforståelse, softwaredesign samt tekniske sikkerhedsforanstaltninger. CFCS har samtidig til opgave i at sikre, at nationale og internationale standarder og krav til informationssikkerheden (f.eks. ISO27001) overholdes, hvorfor interesse for og viden om informationssikkerhed, heriblandt risikoanalyse og –styring er ideelt. CFCS har direkte adgang til viden om aktuelle cybertrusler og anvender denne viden til at afdække, vurdere og modvirke disse trusler i vores arbejde med at akkreditere og rådgive om gode og sikre it-løsninger, ligesom vi også rådgiver om håndtering af sikkerhedshændelser. CFCS yder desuden støtte til Forsvarets it– og materielanskaffelsesprojekter, og derfor er indsigt i projektledelse og -processer en fordel.

Dine arbejdsområder vil omfatte akkrediterings– og tilsynsopgaver, samt rådgivning om cyber– og informationssikkerhed. Du kan forvente noget rejseaktivitet i stillingen; både nationalt og internationalt i EU og NATO mødefora. Vi lægger meget vægt på løbende faglig udvikling, og vi kan derfor tilbyde gode muligheder for kompetenceudvikling. Som national it-sikkerhedsmyndighed stilles der høje krav til kvalitet, dokumentation og formidling af vores arbejde. Det skal derfor være naturligt for dig at indgå i faglig sparring med dine kollegaer og din sektionschef om opgaverne, ligesom du skal trives med at rådgive på flere niveauer. Du vil være i en løbende dialog med vores kunder, give orienteringer og briefinger, og udarbejde skiftlige produkter, hvor du kan sætte dig ind i kundernes behov for støtte og rådgivning.

Sektionen, som du vil blive en del af, varetager funktionen som national it-sikkerhedsmyndighed, og har en stor berøringsflade med statslige myndigheder. Vi giver særligt rådgivning til Forsvarsministeriets koncern, og til virksomheder, der yder støtte til Forsvaret og/eller staten i øvrigt. Derudover er vores sektion placeret i en afdeling, der bistår med bl.a. sikkerhedstekniske undersøgelser og støtte, afprøvning og udvikling af sikkerhedsdesign i it-løsninger, samt kapacitetsopbygning indenfor cybersikkerhed gennem et videnscenter..

Om dig
Du har en it-ingeniøruddannelse eller lign. på bachelor–/kandidat–/master niveau og har erfaring fra f.eks. en it-udviklingsafdeling eller som it-sikkerhedsrådgiver, konsulent eller lign. Du har evt. en certificering som CISM, CISSP, CEH, Security+ eller ISO27001. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du forventer at afslutte din uddannelse fra universitetet til sommer.

Du kan også være officer (M321) med relevant it-uddannelse eller (M331), som har gennemført Videreuddannelsestrin II, Master i Militære Studier eller tilsvarende også med relevant it-uddannelse.

Du besidder en grundlæggende viden om it- og kommunikationsteknologi, og praktiske færdigheder, der gør dig i stand til at sætte dig ind i løsningerne, og bidrage til deres forbedringer. Du har en stor interesse for og kendskab til cyber– og informationssikkerhed. Du har endvidere gode formulerings- og kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt i dansk og engelsk, der gør dig i stand til at forstå og formidle teknisk information og viden, samt deltage i nationale og internationale arbejds- og erfaringsudvekslingsgrupper.

Derudover kan du nikke genkendende til et eller flere af nedenstående udsagn:

  • Du har arbejdet med akkreditering eller certificering.
  • Du har kendskab til og har før gennemført audits af informationssikkerheden.
  • Du har arbejdet med risikoanalyser og –styring og/eller projektledelse.
  • Du har forståelse for roller og ansvar i en it-sikkerhedsorganisation.
  • Du har arbejdet med SAP og kender systemet godt nok til at have en holdning til sikkerheden.
  • Du har arbejdet med håndtering af sikkerhedshændelser.
  • Du har kendskab til kryptologi og/eller MDM/iOS styresystemer.
  • Dit arbejde er præget af god planlægning, vedholdenhed, stabilitet og omhyggelighed.
  • Du er nysgerrig af person og trives med at takle komplekse problemer og har en rationel tilgang til problemløsning.
  • Du har en god væremåde, ligesom du er god til at skabe samarbejde mellem andre og kan få forskellige fagligheder til at spille sammen.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som Forsvarets Efterretningstjeneste betaler.

Er du officer vil du blive ansat efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingerne er indplaceret i løngruppe 4 og 5, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet. Såfremt du er udpeget til udsendelse i international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV-profil via stillingsopslaget på FE hjemmeside www.fe-ddis.dk senest den 20. maj 2022.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted fra uge 22 og stiler mod en ansættelse fra. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 5006, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk , hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder