Jobbet "Alsidig vision-ingeniør" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

ProInvent A/S søger en teknisk stærk og erfaren vision-ingeniør til vores nye vision-gruppe. Vi har mere end 25 års erfaring med konstruktion af avancerede automations- og robotsystemer til flere af verdens førende industrivirksomheder. Vi er et kammeratligt hold af dygtige og engagerede kollegaer der excellerer i samarbejde og som hver dag stræber efter at udvikle de bedste løsninger til vores kunder. Vil du være med på holdet?

Jobbet 
Du vil få ansvar for forskellige opgaver indenfor planlægning, budgettering, design og udvikling af Machine Vision-systemer I samarbejde med Ph.D. Rasmus Lyngby, som leder ProInvents vision-aktiviteter. Det indebærer udvikling af de rette løsninger til vores kunder og understøtning af salget med din tekniske viden. Du vil ligeledes være sparringspartner til vores egen udviklingsafdeling, kunder, samt samarbejdspartnere indenfor vision-løsninger. Det betyder blandt andet, at du vil være med til at vælge den rette teknologi til opgaven, samt valg af rette leverandører til specifikke løsninger og interface til disse.

ProInvent er en turnkey-samarbejdspartner som leverer komplette løsninger. Således kommer du til at arbejde sammen med vores konstruktører, plc- og robotprogrammører, montører og projektledere. Derfor er det essentielt at du interesserer dig for maskiner og robotter. Vi arbejder kreativt med udviklingen af vores maskiner for at finde simple løsninger på komplekse problemer. Du kommer til at indgå i den kreative proces med din brede viden indenfor visionteknologi og med din dybe specialviden på området.

I ProInvent vælger vi altid det rigtige værktøj til opgaven. Vi arbejder med vision på flere niveauer – lige fra simple vision sensorer og Smart Cameras med on-board processering og indbygget lys, til server-baserede Deep Learning algoritmer og avancerede optiske systemer. Vores opgaver spænder bredt hen over robot-guidance, quality inspection, optical metrology, presence detection, serialization, og 3D applikationer. Det er kundernes behov der dikterer emnerne for vores projekter og du vil derfor komme til at arbejde med mange spændende problemstillinger i forskelligartede produktionsmiljøer. Vi har for eksempel gearet os til projekter i GMP- og GAMP-miljø, og på den baggrund har vi opnået en større projektportefølje fra den farmaceutiske- og medicotekniske industri, hvilket betyder, at du vil få indsigt i de enkelte kunders QMS-struktur. På den måde kan vi sammen med kunden lave den nødvendige dokumentation, der danner baggrund for nemt at kunne udføre kvalificering og validering.

Som det tydeligt fremgår af overstående, er vores virksomhed kundeorienteret. Vi fokuserer på at hjælpe vores kunder med at imødegå og løse deres udfordringer på den bedste måde. Det kræver at vi holder os opdateret på den nyeste teknologi ved at investere i udviklingen af vores medarbejdere. Det forventes derfor at du bliver motiveret af at lære og at du har lyst til fortsat at udvikle dig.

Følgende liste opsummerer arbejdsopgaverne:

 • Omsætte kundekrav i form af funktionsbeskrivelser til internt brug, samt underleverandører af hardware og software
 • Implementering af vision-systemer
 • Tilsikre at kvaliteten af vision-løsningerne lever op til kundernes forventninger
 • Budgettering af vision-løsninger
 • Tilsikre konstant udvikling af kompetencer indenfor vision-teknologier
 • Yde support til projektledelsen
 • Deltage i kundemøder

Din ballast
Du har mere end 2 års erfaring med machine vision og dermed opbygget en dyb teknisk viden indenfor området på både hardware og softwaresiden. Du sidder sandsynligvis i dag i en lignende stilling hos en slutbruger, maskinbygger eller producent/udvikler af vision-løsninger. Du trives med en travl hverdag, hvor ingen dage er ens. Du motiveres af høj kundetilfredshed og trives i en rådgivende rolle og opbygning af langvarige relationer. Du har en klar ambition om, at resultaterne af din indsats vil være mærkbare gennem hele organisationen, og vil aktivt udfordre og påvirke status quo.

Øvrige kvalifikationer:

 • Relevant uddannelse (ingeniør eller lign.), der har givet dig teknisk indsigt
 • Erfaring med programmering
 • Parat til at gå den ekstra mil for at skabe succes indenfor vision-løsninger
 • Som person er du nysgerrig og har interesse for den nyeste teknologi og for produktion
 • Parat til at være bindeled mellem salg og udvikling, og dermed sikre et godt samarbejde og fælles forståelse for, at kunden er i centrum
 • Nytænkende, motiveret, proaktiv holdspiller der konstruktivt arbejder med interne og eksterne interessenter
 • Sociale og analytiske evner med et godt drive
 • Engelsk i skrift og tale er et must, - også gerne dansk

Vi tilbyder 
Vi tilbyder et spændende job i en dynamisk virksomhed hvor du hurtigt vil få ansvaret for dine egne arbejdsområder. Hos os er der kort vej fra tanke til handling, og her går kreativitet og struktur hånd i hånd. Du vil således møde en inspirerende og udviklende hverdag med spændende faglige udfordringer, engagerede kolleger og masser af arbejdsglæde. Vi har en unik kultur, hvor vi hjælper hinanden og har indarbejdet ”fremadrettet vidensdeling”. Det er det, som udvikler os og gør os endnu bedre.

Vi stiller store krav til dig, men i et kærligt miljø, der prioriterer balance mellem job og familie. Du tilbydes en attraktiv lønpakke, der forhandles efter kvalifikationer. Udover individuelt forhandlet løn tilbydes du bonus-ordning, overarbejdsbetaling, flexordning og sundheds- og pensionsforsikring. 

Interesseret og kvalificeret? 
Så sender du en ansøgning via "ansøg" linket. Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at ringe til Leder af Vision Rasmus Lyngby, 2879 1001, eller direktør Leif Dalum på 4015 1001.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

Innovative Vision engineer
ProInvent A/S is looking for a technically strong and experienced vision engineer for our new Vision Department. ProInvent has more than25 years’ experience in construction of advanced automation- and robotics systems for several of the leading industrial companies in the world. We are a friendly co-worker team of skilled and engaged colleagues who excel in co-operation, and we strive every day to develop the best solutions for our customers.
Would you like to join our team?

About the job
You will be responsible for various tasks within planning, budgeting, design, and development of Machine Vision Systems in co-operation with Ph.D. Rasmus Lyngby, Head of ProInvent’s Vision Department. These tasks involve developing the right solutions for our customers and supporting sales with your technical skills. You are also a sparring partner for our own Development Department, customers, and collaborators within vision solutions. This means, among other things, that you are part of choosing the right technology for the task in question and also find the right supplier of specific solutions and interface.

ProInvent is a turnkey-collaborator delivering complete solutions. You will work together with our constructors, PLC- and robot programmers, machine fitting specialists, and project managers. Therefore it is essential that you are passionate about machines and robots. We work creatively with the development of our machines to find simple solutions to complex tasks. You will be part of the creative process based on your comprehensive knowledge within vision technology and your specialized skills in this field.

In ProInvent we always choose the right tools for the tasks. We are working with vision on several levels - from simple vision sensors and smart cameras with onboard processing and built-in light to server-based Deep Learning algorithms and advanced optical systems. Our tasks range widely over robot-guidance, Quality Inspection, Optical Metrology, Presence Detection, Serialization, and 3D Applications. It is our customers’ needs that dictate the topics for our project, and you will be presented to many existing and complex challenges in diverse production environments. E.g., we are geared to projects in the GMP- and GAMP environment and based on that we have achieved a large project portfolio from the pharmaceutical- and medico-technical industry which means that you will gain insight into the individual customers’ QMS-structures. In this way, we can perform the required documentation to create the basis for easy qualification and validation.

As clearly recognized from the above ProInvent is very customer oriented. We focus on helping our customers to meet and solve their challenges in the very best way. Doing so requires that we are always updated with the latest technology by investing in the development of our employees. We, therefore, expect that you get motivated by learning and wish to learn and develop currently.

The following list summarizes the tasks related to this job:

 • Transform customer requirements in the form of functional descriptions for internal use and sub-suppliers of hardware and software
 • Implementation of vision systems
 • Ensure that the quality of the vision solutions meets our customers’ expectations
 • Budgeting of vision solutions
 • Ensure constant development of competencies within vision technologies
 • Provide support to management
 • Participate in customer meetings

About the job
You have more than 2 years’ experience with Machine Vision and have built up a deep technical knowledge within this field - both on hardware and software. You are probably in a similar position today at an end-user, machine constructor, manufacturer or developer of vision solutions. You enjoy busy working days where no days are the same. You get motivated by high customer satisfaction and thrive well in an advisory role and by building long-term relationships. It is your goal that the results of your efforts will be noticeable throughout the organization and you have the ambition to actively challenge and influence the status quo.

Further Qualifications:

 • Relevant education (engineer or similar) that has given you great technical insight
 • Programming experience
 • Ready to walk the extra mile to create success within vision solutions
 • As a person you are curious and are interested in the latest technology and in manufacturing
 • You are ready and prepared to be the link between sales and development and thus ensure a good cooperation and a common understanding that the customer is always in focus
 • Innovative, motivated, proactive team player who works constructively with internal and external interested parties
 • Social and analytical skills and a positive drive
 • English in writing and speaking is a must - Danish language skills will be an advantage but not a must

We offer
We offer an exciting job in a dynamic company and you will pretty soon be responsible for your own working area. In ProInvent there is a short way from thought to action and here creativity and structure go hand in hand. You will meet an inspiring and stimulated every day with dedicated colleagues and lots of job satisfaction. We have a unique culture where we help each other and have incorporated “Prospective Knowledge”. That is what develops us and makes us even better. We place great demands on you but in an affectionate environment with priority on balance between job and family. We offer an attractive salary package negotiated upon your qualifications. Besides the individually negotiated salary package we offer you bonus set-up, paid overtime, flex agreement and health and pension insurance.

Interested and qualified?
Please send your application and CV via the "apply" link. 
You are welcome to contact Head of Vision Group, Rasmus Lyngby, tel.: 2879 1001 or CEO Leif Dalum, tel.: 4015 1001 for further information.

Please write in your application that you've seen the job at Jobfinder