”BUILD forbedrer byggeriet, anlæg og det byggede miljø ved at rejse spørgsmål til og have svar på samfundets største udfordringer inden for by, bolig og byggeri”

Om Institut for Byggeri, By og Miljø/BUILD 
Med fusionen i 2020 mellem det tidligere Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet blev Danmarks største vidensformidlings-, forsknings- og uddannelsesenhed inden for byggeri skabt. Instituttets faglige fundament har udgangspunkt i ingeniørvidenskaben og indeholder relevante elementer fra samfundsvidenskab og humaniora. Denne faglige bredde er en af de centrale bevæggrunde for dannelsen af instituttet, fordi den giver mulighed for at forske, rådgive og uddanne helhedsorienteret i by-, bolig-, bygge- og anlægsområdets komplekse problematikker. 

Instituttets forskning omfatter byggeri og anlæg samt by- og boligforhold med særlige styrkepositioner inden for bæredygtighed og den grønne omstilling, fx bæredygtige byggemetoder og og -materialer, energi og indeklima, livscyklusanalyser og risikovurderinger m.v. Instituttet driver og videreudvikler derudover en lang række uddannelses- og efteruddannelsestilbud samt leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening og hertil relateret erhvervssamarbejde og formidling. 

Instituttets aktiviteter og medarbejdere er ligeligt fordelt mellem Aalborg og København. Instituttet omfatter i dag 250 medarbejdere og den samlede omsætning er på 250 mio. kr. hvoraf en stor del kommer fra eksternt finansierede projekter. Instituttets ledelse består p.t. af institutlederen, tre viceinstitutledere, seks sektionsledere samt en sekretariatschef med ansvar for instituttets administration.

Læs mere om BUILD her

Din rolle
Du bliver leder af et institut, som målt i aktiviteter, medarbejdere og antallet af studerende er et at de største på Aalborg Universitet. Du overtager et institut, som markerer sig fagligt via samfundsaktuelle forskningstemaer og -projekter, og du skal fortsætte og styrke instituttets tydelige engagement i de store samfundsdagsordener.

Overordnet varetager du som institutleder den faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Du repræsenterer instituttet udadtil og er med til at sikre høj kvalitet i instituttets undervisning med baggrund i problembaseret læring, forskning, videnssamarbejde samt myndighedsbetjening. Du bidrager til, at der nationalt og internationalt tiltrækkes højt kvalificerede medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.

Som institutleder indgår du i fakultetsledelsen på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet sammen med dekanen, prodekanerne og fakultetets fire øvrige institutledere. Her tager du medansvar for at lede fakultetet, herunder at bidrage til implementeringen af fakultetets og universitetets overordnede strategier.

Læse mere om Engineering her 

Blandt dine opgaver som vores nye institutleder
Instituttet rummer mange muligheder for forsknings- og uddannelsesmæssig udvikling inden for f.eks. øget samarbejde på tværs af fagområder på instituttet og universitetet, øget eksternt samarbejde og øget internationalisering. Du får som institutleder en vigtig og udfordrende rolle i at lede og involvere alle medarbejdere i at virkeliggøre instituttets fastlagte strategi, og tegne en klar retning og profil for instituttet. Derudover forventer vi, at du som institutleder skal:

 • Sikre et godt arbejdsmiljø gennem nærværende ledelse, herunder fx arbejde med at finde en god balance mellem forsknings- og undervisningsforpligtelser.
 • Sikre synergi og sammenhæng på et stort institut med forskellige fagmiljøer og flere fysiske adresser, herunder fortsat integration af forskellige organisationskulturer
 • Styrke rekrutteringen af dygtige forskerprofiler, samt initiere en talentudvikling for at skabe interne karriereveje
 • Sikre rammen for fortsat kvalificeret leverance af forskningsbaseret myndighedsbetjening på bygge- og boligområdet
 • Styrke arbejdet med øget ekstern finansiering af forskning på instituttet
 • Fortsætte et igangsat arbejde med at tilpasse og strukturere instituttets forskning og undervisning til de fremtidige økonomiske vilkår – herunder tilpasse instituttets undervisningsaktiviteter til ændrede behov
 • Sikre en yderligere professionalisering af instituttets funktioner gennem organisering af en klar ledelsesstruktur, effektiv økonomistyring samt hensigtsmæssige arbejdsgange.

Det ønsker vi os
Vi ønsker os først og fremmest en dygtig, indsigtsfuld og nærværende leder med høje faglige standarder og sans for at opbygge relationer både internt og eksternt. Du skal kunne motiveres af at arbejde i en kompleks organisation, hvor udvikling og drift af instituttet, fakultetet og universitetet til tider kan skabe et krydspres for dig som leder.

Vi forventer, at du er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets faglige områder, og at du har et godt kendskab til bygge-, anlægs- og boligsektoren på såvel nationalt som internationalt niveau. Du skal være visionær og i stand til at sætte en tydelig retning med henblik på at styrke forskning, undervisning, talentudvikling og internationalisering. Endvidere:

 • Erfaring med personale-, ressource- og strategisk ledelse inden for universitetssektoren
 • Evne til at tænke og arbejde forsknings- og uddannelsesstrategisk, og indsigt i forskningens og de videregående uddannelsers samspil med det omgivende samfund.
 • Erfaring med at skaffe ekstern finansiering til forskningsaktiviteter og med tværvidenskabeligt samarbejde og videnssamarbejder
 • Blik for at lede på tværs af fysiske lokationer og evne til at være synlig, evt. også uden egentlig fysisk tilstedeværelse
 • Sans for at bruge dine ledere i en hensigtsmæssig arbejdsdeling i ledelsen af et stort institut
 • Lyst og evne til at arbejde med at fremme medarbejdernes trivsel og faglige og personlige udvikling.
 • God forståelse for økonomi og administration.
 • Udpræget gode kommunikationsevner.

Tjenestestedet er i Aalborg eller København. Der forventes dog fysisk tilstedeværelse i hensigtsmæssigt omfang på begge lokationer, herunder synlighed for begge personalegrupper og en stor grad af deltagelse i ledelses- samt forskellige institut- og fakultetsrelaterede møder og øvrige aktiviteter i Aalborg, hvor bl.a. fakultetsledelsen befinder sig.

Ansættelsesprocedure
Aalborg Universitet skal senest 06.08.2024 modtage din ansøgning elektronisk, vedhæftet CV og anden relevant dokumentation. AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende dekan Thomas Bak på tlf. +45 25 67 49 89 / dekan-engineering@adm.aau.dk eller Jan Thomsen, MUUSMANN, på tlf. +45 40407719/ jt@muusmann.com

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Den første samtalerunde forventes at blive afholdt d. 13.08.2024, og den anden d. 20.08.2024. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2024 eller snarest herefter.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse som institutleder sker på åremål i en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år uden opslag. Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til Overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt Cirkulære om åremålsansættelse.

Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Ved åremålsperiodens udløb kan tilbydes en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse jf. ansættelsesbekendtgørelsen. Derudover vil der for den rette profil være mulighed for i mindre omfang at bevare forskningsaktiviteter i stillingen. Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet (AAU) driver undervisning og forskning til højeste niveau inden for humaniora, samfunds-, ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskab.