The job Digitaliseringschef til grøn omstilling i Miljøstyrelsen has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Miljøstyrelsen   
Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Miljøstyrelsen spiller en central rolle i den grønne omstilling inden for klima, natur og miljø. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion og bidrager til opfyldelsen af de politiske klimamålsætninger på disse områder. Vores kerneopgave er, at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed og balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse. 

Digitalisering er grundlaget for grøn omstilling
Digitalisering og brug af data og nye teknologier er afgørende for hurtigt og effektivt at omsætte politiske mål til konkrete handlinger inden for natur, miljø og klima. Det gælder fx klimaindsatsen og omstilling til vedvarende energi samt håndtering af biodiversitetskrisen. Digital transformation er derfor en central del af Miljøstyrelsens samlede strategi. Du vil sammen med gode kolleger få en central rolle i at drive transformationen og implementere digitaliseringsstrategien. Målet er at udvikle og understøtte styrelsens opgaveløsning gennem digitalisering, datadreven innovation og brug af ny teknologi, samtidig med at der sikres sikker drift og en stærk forvaltningskultur. 

Det teknologiske fundament er en cloud tilgang med et datamiljø i MS Azure med sigt på at udbrede og understøtte brug af machine learning, billedgenkendelse mv., samt opbygge en IoT-platform til brug for overvågning af natur og miljø. Vi arbejder agilt med afsæt i et SAFe rammeværk, herunder med kvartalsvis opgaveplanlægning og opgaveafvikling i sprints mv. Andre centrale mål i strategien er konsolidering og centralisering af styrelsens systemportefølje samt kompetenceudvikling af styrelsens medarbejdere i agile projektforløb.

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens digitaliseringsarbejde her https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/digitaliseringsstrategi/.

Digitaliseringsenheden 
Du skal sammen med en anden kontorchef og F2-programchefen lede styrelsens it- og digitaliseringsenhed med ca. 60 medarbejdere og tre funktionsledere fordelt på seks teams. Du bliver personaleleder for ca. 25 medarbejdere og refererer sammen med enhedens anden chef og programchefen til vicedirektøren for Økonomi og Digitalisering. 

Enheden har ansvaret for it- og digitalisering i Miljøstyrelsen, herunder styrelsens digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsenheden understøtter fagområdernes innovation, herunder afprøvning og anvendelse af nye teknologier i tæt samarbejde med fagenhederne. Det gælder eksempelvis brug af jordobservationer og remote sensing i overvågningen af natur og vandmiljø samt machine learning til kvalitetssikring af nationale data på vandområdet. Enheden har ligeledes ansvaret for digitalisering af alle sagsprocesser i Miljøstyrelsen med sagssystemet F2. Enheden sikrer robust drift inkl. informationssikkerhed og har, i tæt samarbejde med styrelsens fagenheder, ansvaret for at styre og konsolidere styrelsens system- og dataportefølje, herunder implementering af fælles arkitektur og standarder. Enheden driver styrelsens PMO-funktion samt udviklingen af tværgående forretningskritiske IT-systemer, data og automatiseringsløsninger, styring af leverandør-, samarbejds- og driftskontrakter. 

Der er stort fokus på det eksterne samarbejde, herunder med de øvrige institutioner i Miljøministeriet samt en række af styrelsens centrale samarbejdsparter, herunder Danmarks Miljøportal, andre statslige styrelser, interessenter, forskningsmiljøer og it-leverandører. 

Enheden arbejder agilt med afsæt i et SAFe rammeværk, herunder med kvartalsvis opgaveplanlægning og opgaveafvikling i sprints mv., hvilket vi forventer, du har erfaring med. 

Den præcise opgaveportefølje og arbejdsdeling mellem cheferne fastlægges, når den nye chef er ansat. Porteføljen vil omfatte både drifts- og udviklingsopgaver.

Kompetenceprofil 
Vi forestiller os, at du:

  • Er en stærk og beslutningsdygtig leder med flere års ledelseserfaring.
  • Formår at inspirere og sætte retning for dine medarbejdere i motiverende rammer.
  • Er god til at fremme samarbejde og opbygge relationer.
  • Kan navigere sikkert i en politisk styret organisation og sikre gode sagsflow til direktionen.  
  • Har erfaring med digitalisering og styring af it-porteføljer herunder den gode forståelse for implementering af teknologi, som kan skaleres og forvaltes hensigtsmæssigt.
  • Har kendskab til MS Azure og Iot.
  • Har erfaring med agile udviklingsmetoder som f.eks. SCRUM, og hvordan man hensigtsmæssigt kan skalere op med faste leveranceteams. 
  • Er struktureret og går analytisk til værks. Du har hele tiden et blik på værdiskabelsen og formår at skabe fremdrift på tværs af en bred portefølje med udgangspunkt i fælles løsninger og et helhedsperspektiv.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker på åremålsvilkår i en 6-årig periode og i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 1 på kr. 608.177 årligt i aktuelt niveau (oktober 2022). Ud over grundlønnen kommer et åremålstillæg på 22% af grundløn inkl. evt. tillæg. Individuelt tillæg kan forhandles efter kvalifikationer, derudover pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater. 

Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37. 

Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. 
Sker ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Miljøstyrelsen. 
Tjenestestedet er Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. 

Yderligere oplysninger   
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte vicedirektør Lars Møller Christiansen på tlf. 24 42 93 00 eller kontorchef Rasmus Holm Madsen på tlf. 20 53 46 50.

Sådan søger du stillingen 
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis m.m. senest den 5. februar 2023.

Vi afvikler testforløb i perioden den 7.–22. februar 2023, og vi forventer at samtaler afholdes den 23. februar 2023 i Odense.

Stillingen ønskes besat 1. april 2023. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.